Politechnika Lubelska

Katedra Automatyki i Metrologi

Niezalogowany
Zaloguj


Automatyka i regulacja automatyczna - Ćwiczenia

Zajęcia zdalne

 1. Zajęcia będą odbywały się na platformie moodle (moodle.cs.pollub.pl)
 2. Zgodnie z informacją z dziekanatu wszyscy studenci maja mieć automatycznie założone konta na platformie
 3. Proponuję aby studiować udostępnione materiały w czasie planowych zajęć (zalecenie Rektora/Dziekanów).
 4. W czasie planowych zajęć będę dostępny on-line. W moodle jest funkcja czatu.
 5. Struktura materiałów (podobna do zajęć odbywanych tradydyjnie)
  1. Wstęp teoretyczny (tak jak zawsze na zajęciach)
  2. Rozwiązania przykładowych zadań z maksymalnie szczegółowym opisem/komentarzami.
  3. Pytania/zadania do samodzielnego rozwiązania dla Państwa (radziłbym zmierzyć się przynajmniej z częścią z nich).
  4. Na zakończenie planuję też zamieszczać tzw. quiz czyli kilka pytań dotyczących najważniejszych zagadnień z zajęć aby każdy z Państwa mógł się sprawdzić.
 6. Pozostaje kwestia zaliczenia

I. Tematy zajęć

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
 1. Transformacja Laplace'a w automatyce: prosta i odwrotna
 2. Przekształcenie Z w automatyce: proste i odwrotne
 3. Modelowanie przy pomocy transmitancji operatorowej
 4. Modelowanie w przestrzeni stanu
 5. Przekształcanie schematów blokowych
 6. Kolokwium 1
 7. Charakterystyki częstotliwościowe
 8. Stabilnośc URA - kryterium Hurwitza
 9. Stabilnośc URA - kryterium Nyquista
 10. Stabilnośc URA - kryterium Nyquista logarytmiczne
 11. Dokładność statyczna URA
 12. Jakość regulacji URA
 13. Kolokwium 2
 14. Zajęcia zaliczeniowe
 1. Transformacja Laplace'a oraz przekształcenie Z w automatyce
 2. Modelowanie przy pomocy transmitancji operatorowej
 3. Modelowanie w przestrzeni stanu
 4. Przekształcanie schematów blokowych
 5. Stabilnośc URA - kryterium Hurwitza
 6. Stabilnośc URA - kryterium Nyquista
 7. Dokładność statyczna i jakość regulacji URA
 8. Kolokwium/Zaliczenie

II. Zasady odrabiania ćwiczeń, oceniania, warunki uzyskania zaliczenia

 1. Obecnośc na zajęciach jest obowiązkowa.
 2. Dopuszcza się niebecność nieusprawiedliwioną na zajęciach maksymalnie 2/1 (odpowiednio dla studiów stancjonarnych/niestacjonarnych (nie dotyczy zajęć z planowanymi kolokwiami).
 3. Wszystkie nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach ponad w/w limit podlegają odrobieniu w formie pisemnej. Odrabianie zajęć polega na samodzielnym wykonaniu pracy
  1. zawierającej zadania rozwiązywane na danych zajęciach,
  2. przy pomocy edytora tekstu wyposażonego w edytor równań matem. (np. MS Word, Open/Libre Office, TeX, itp.),
  3. dostarczeniu prowadzącemu wersji elektronicznej (np. e-mail) w postaci pliku źródłowego oraz PDF,
  4. w terminie maksymalnie do 2 tygodni od nieobecności.
 4. W przypadku nieodrobienia zajęć w formie opisanej powyżej końcowa ocena będzie obniżona o 0,5 za każda nieobecność.
 5. Na zajęciach studenci zgłaszajacy się samodzielnie lub wybrani przez prowadzącego, wykonują na ocenę wskazane zadania.
 6. Na poszczególnych zajęciach moga się odbywać kartkówki/wejściówki (15-20min)
 7. W semestrze odbywają sie 2 pisemne kolokwia trwające po 2h lekcyjne każde z nich.
 8. Każde w kolokwiów zawiera kilka zadań dotyczących poszczególnych tematów omawianych na zajęciach.
 9. Każde z zadań punktowane jest oddzielnie a ocena za kolokwium jest sumą punktów za poszczególne zadania.
 10. Kolokwium jest zaliczone jeśli liczba uzykanych punktów jest większa niż 50% punktów możliwych do zdobycia
 11. Warunkiem koniecznym uzyskania zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie każdego z kolokwiów
 12. Kolokwia niezaliczone podlegają poprawie w formie pisemnej
 13. Ocena ostateczna to średnia ważona wyliczona z
  1. średniej arytmetycznej z kolokwiów (przy zaliczeniu każdego z nich) wziętej z wagą 70%
  2. średniej arytmetycznej z ocen z aktywności na zajęciach oraz kartkówek wziętych z wagą 30%
 14. Wpisy do indeksów wykonywane są na ostatnich zajęciach

III. Literatura

 1. Kaczorek T.; "Teoria Sterowania t.1"
 2. Mazurek J., Vogt H., Żydanowicz W.; "Podstawy automatyki"; Oficyna Wydawnicza PW; Warszawa 2006
 3. Świetlicka A., Rybarczyk A., Jurkowlaniec A.; "Rachunek operatorowy. Metody rozwiązywania zadań"; WN PWN; Warszawa 2012
 4. Próchnicki W., Dzida M.; "Podstawy automatyki: zbiór zadań"; Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej; Gdańsk 2004
 5. inneIP: 34.200.218.187 (ec2-34-200-218-187.compute-1.amazonaws.com)                 ver.: 1.1