Politechnika Lubelska

Katedra Automatyki i Metrologi

Niezalogowany
Zaloguj


Teoria i Technika Sterowania - Ćwiczenia

I. Tematy zajęć

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
 1. Wprowadzenie organizacyjne. Pojęcia podstawowe. Opis matematyczny członów i układów automatycznej regulacji za pomocą równań różniczkowych.
 2. Zastosowanie przekształcenia Laplace’a w automatyce. Podstawowe własności przekształcenia Laplace’a. Przekształcenie odwrotne: metoda rozkładu na ułamki proste, metoda residuów. Wyznaczanie odpowiedzi obiektów sterowania w dziedzinie czasu.
 3. Modelowanie w postaci transmitancji
 4. Modelowanie w postaci opisu przestrzeni stanu
 5. Przekształcanie schematów blokowych
 6. Ch-ki częstotliwościowe
 7. I Kolokwium zaliczeniowe
 8. Badanie stabilności UAR – kryterium Hurwitza
 9. Badanie stabilności UAR – kryterium Nyquista
 10. Jakość układów regulacji automatycznej, wskaźniki jakości
 11. Położenie zer i biegunów, a właściwości dynamiczne UAR. Linie pierwiastkowe.
 12. Transformata Z w automatyce.
 13. Dobór nastaw regulatorów
 14. Dokładność statyczna układów regulacji automatycznej
 15. II Kolokwium zaliczeniowe

II. Zasady odrabiania ćwiczeń, oceniania, warunki uzyskania zaliczenia

 1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
 2. Dopuszcza się nieobecność nieusprawiedliwioną na maksymalnie 2 zajęciach (nie dotyczy kolokwiów).
 3. Wszystkie nieusprawiedliwione nieobecności na zajęciach ponad w/w limit podlegają odrobieniu w formie pisemnej. Odrabianie zajęć polega na samodzielnym wykonaniu pracy
  1. zawierającej zadania rozwiązywane na danych zajęciach,
  2. przy pomocy edytora tekstu wyposażonego w edytor równań matem. (np. MS Word, Open/Libre Office, TeX, itp.),
  3. dostarczeniu prowadzącemu wersji elektronicznej (e-mail) w postaci pliku źródłowego oraz PDF,
  4. w terminie maksymalnie do 2 tygodni od nieobecności.
 4. W przypadku nieodrobienia zajęć w formie opisanej powyżej końcowa ocena będzie obniżona o 0,5 za każda nieobecność.
 5. Na zajęciach studenci zgłaszający się samodzielnie lub wybrani przez prowadzącego, wykonują na ocenę wskazane zadania.
 6. Na poszczególnych zajęciach mogą się odbywać kartkówki/wejściówki (15-20min)
 7. W semestrze odbywają się 2 pisemne kolokwia trwające po 2h lekcyjne każde z nich.
 8. Każde w kolokwiów zawiera kilka zadań dotyczących poszczególnych tematów omawianych na zajęciach.
 9. Każde z zadań punktowane jest oddzielnie a ocena za kolokwium jest sumą punktów za poszczególne zadania.
 10. Kolokwium jest zaliczone jeśli liczba uzyskanych punktów jest nie mniejsza niż 50% punktów możliwych do zdobycia
 11. Warunkiem koniecznym uzyskania zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie każdego z kolokwiów
 12. Kolokwia niezaliczone podlegają poprawie w formie pisemnej
 13. Ocena ostateczna to średnia ważona wyliczona z
  1. średniej arytmetycznej z kolokwiów (przy zaliczeniu każdego z nich) wziętej z wagą 70%
  2. średniej arytmetycznej z ocen z aktywności na zajęciach oraz kartkówek wziętych z wagą 30%
 14. Wpisy do indeksów wykonywane są na ostatnich zajęciach

III. Literatura

 1. Kaczorek T.; "Teoria Sterowania t.1"
 2. Mazurek J., Vogt H., Żydanowicz W.; "Podstawy automatyki"; Oficyna Wydawnicza PW; Warszawa 2006
 3. Świetlicka A., Rybarczyk A., Jurkowlaniec A.; "Rachunek operatorowy. Metody rozwiązywania zadań"; WN PWN; Warszawa 2012
 4. Próchnicki W., Dzida M.; "Podstawy automatyki: zbiór zadań"; Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej; Gdańsk 2004
 5. inneIP: 34.200.218.187 (ec2-34-200-218-187.compute-1.amazonaws.com)                 ver.: 1.1