Dr inż. Paweł Pijarski

Zdjęcie: 
Stanowisko: 
Adiunkt
Telefon: 
(81) 538 47 38
Pokój: 
206
Opis: 

Paweł Pijarski jest absolwentem Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej o specjalności elektroenergetyka. Studia ukończył w 2004 roku, jako najlepszy student na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki na kierunku Elektrotechnika i został wyróżniony Medalem Politechniki Lubelskiej. W 2004 roku rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej, które ukończył w 2008 roku. Od 2005 roku pracuje w Katedrze Sieci Elektrycznych i Zabezpieczeń. W roku akademickim 2005/2006 oraz 2006/2007 pobierał stypendium ze środków Europejskiego Funduszu Stypendialnego w ramach projektu Intensyfikacja Działań Innowacyjnych Regionu Poprzez System Stypendiów Doktorskich. W okresie od lutego 2011 roku do maja 2012 roku pobierał stypendium w ramach projektu „Stypendia naukowe dla doktorantów II”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Jego zainteresowania naukowe związane są z wrażliwością elektroenergetycznych linii napowietrznych na zmiany mocy generowanych w poszczególnych źródłach wytwórczych, optymalizacją rozpływów mocy biernej, a także heurystycznymi metodami optymalizacji.

Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji o tej tematyce, a także wielu prac naukowo-badawczych dla przemysłu oraz instytucji związanych z energetyką. W czerwcu 2012 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej. Praca doktorska została wyróżniona. Posiada doświadczenie w prowadzeniu różnych form zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, zajęcia laboratoryjne). Brał udział w realizacji projektu badawczo-rozwojowego nr NR01 0021 06, Lublin 2009-2012, pt.: Układ optymalnej regulacji mocy farm wiatrowych w warunkach ograniczonych możliwości przesyłowych sieci elektroenergetycznych. Brał udział w licznych konferencjach naukowych w kraju. W ramach realizacji obowiązków służbowych od 2006 roku jest członkiem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej i corocznie uczestniczy w jej pracach. Był członkiem Samorządu Studentów Studiów Doktoranckich na PL oraz członkiem Komisji Dyscyplinarnej do spraw Doktorantów na PL. Był nagrodzony nagrodą Rektora PL za obronę pracy doktorskiej z wyróżnieniem.