Dr inż. Zbigniew Połecki

Zdjęcie: 
Stanowisko: 
Starszy Wykładowca
Telefon: 
(81) 538 47 41
Pokój: 
213
Opis: 

15 lipca 1978 r. po ukończeniu studiów na Wydziale Elektrycznym Politechniki Lubelskiej podjął pracę, jako asystent stażysta w Zakładzie Elektroenergetyki. Od 1. 10. 1978 r. rozpoczął studia doktoranckie w Politechnice Warszawskiej w Zakładzie Elektrowni i Gospodarki Energetycznej pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Ryszarda Matli. Po ukończeniu Studium Doktoranckiego podjął pracę w Katedrze Elektroenergetyki Politechniki Lubelskiej: początkowo na stanowisku asystenta, od 1986 r. na stanowisku starszego asystenta, a następnie - od 1988 r., po obronie pracy doktorskiej - na stanowisku adiunkta. W latach 1989-1990 pełnił funkcję zastępcy kierownika Katedry. Pracował w utworzonej w 1990 r., po reorganizacji struktury uczelni, Katedrze Elektrowni i Gospodarki Energetycznej, a od 2007 roku Katedrze Energetyki i Elektrochemii, w tym od roku 2008 na stanowisku specjalisty. Od 1 X 2012 w Katedrze Sieci Elektrycznych i Zabezpieczeń na stanowisku starszego wykładowcy. Od 2007 roku pracuję na stanowisku starszego wykładowcy w PWSZ w Chełmie. W latach 1994 - 1995 był członkiem Rady Nadzorczej Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Kraśniku.

Od roku 2010 pełni funkcję przewodniczącego Koła Zakładowego SEP przy Politechnice Lubelskiej i Członka Zarządu Oddziału Lubelskiego SEP.

W trakcie dotychczasowej pracy w Politechnice Lubelskiej pełnił także dodatkowe funkcje organizacyjne: rzecznik dyscyplinarny ds. studentów w latach 93÷96, członek Rady Wydziału – 93÷2002, członek Komisji ds. Nauki RW – 93÷96, członek Komisji ds. Programów Studiów RW – 1996÷1999.

Legitymuje się ponad pięćdziesięcioma opracowaniami naukowymi opublikowanymi w materiałach konferencyjnych konferencji międzynarodowych (Wielka Brytania, Szwecja), krajowych czasopismach naukowych, uczelnianych zeszytach naukowych. Oprócz opracowań o charakterze naukowym brał udział w wielu pracach badawczych realizowanych na zlecenia z przemysłu. Brał także udział w grantach naukowych KBN. W latach 92÷94 brał również udział i kierował pracami zleconymi, m. in. przez Kraśnickie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej oraz Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lublinie, PE Siedlce. Jest specjalistą Zakładu Usług Technicznych NOT, członkiem Zarządu i wykładowcą Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

W swojej pracy nauczycielskiej prowadzi zajęcia ze studentami III i IV roku studiów I stopnia oraz I i II roku studiów magisterskich a także na studiach podyplomowych i doktoranckich z przedmiotów: Wytwarzanie energii elektrycznej, Praca elektrowni w systemie, Gospodarka energetyczna, Ochrona przeciwporażeniowa, Podstawy elektroenergetyki, Elektroenergetyka zakładów przemysłowych, Systemy rozliczeń i taryfy w elektroenergetyce, Rynek energii elektryczne, Ekonomika i systemy rozliczeń w energetyce Energetyka rozproszona.

Jest opiekunem naukowym ponad piećdziesięciu prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich. Przez dwanaście lat był członkiem, a obecnie jest wiceprzewodniczącym Komisji Egzaminów Dyplomowych specjalności Elektroenergetyka.

W pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami ekonomiki energetyki, czego uwieńczeniem były zorganizowane pod jego kierunkiem organizacyjnym, a obecnie merytorycznym w latach 1994-2013 ogólnopolskie konferencje naukowe Rynek Energii Elektrycznej, w których uczestnikami byli pracownicy zakładów energetycznych, elektrowni i elektro­ciepłowni zawodowych, biur projektowych z całej Polski, a także przedstawiciele ministerstw, centralnych urzędów i świata nauki. Jest członkiem Komitetów Naukowych ogólnopolskich konferencji naukowych Optymalizacja w Elektroenergetyce – OPE, organizowanej przez Oddział Warszawski SEP i Programowanie w Elektroenergetyce organizowanej przez Politechnikę Częstochowską.

Za prace naukowe i badawcze otrzymał Nagrody Rektora Politechniki Lubelskiej w latach 1989 i 1999, a w 1994 r. nagrodę Prezesa Naczelnej Organizacji Technicznej. W 2003 roku otrzymałem Srebrny Krzyż Zasługi oraz medal KEN, a w 2011 Honorową odznakę SEP oraz w 2013 medal im. prof. Mieczysława Pożaryskiego.