Prace badawcze

Problematyka prowadzonych badań obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Badanie wpływu pola elektrycznego i naprężeń mechanicznych na właściwości elektryczne nasion zbóż (projekt badawczy KBN nr 506169101).

  2. Wykorzystanie sił elektrostrykcyjnych i powietrza zjonizowanego do obniżenia energochłonności procesu suszenia (projekt badawczy KBN nr 5PO6F 001 11).

  3. Optymalizacja obwodów magnetycznych stosowanych w elektrotechnice samochodowej.

  4. Wykorzystanie pola elektrycznego uzwojenia bifilarnego do odpylania (projekt badawczy KBN nr 0391/PO6/99/17).

 

Publikacje pracowników

Wszystkie publikacje pracowników Politechniki

 

1996

1.  Pietrzyk W., Horyński M.: Badanie przenikalności elektrycznej ziarniaków żyta w funkcji naprężeń mechanicznych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, z. 425, wyd. PAN, 1996, s.67-71.

2.  Sumorek A., Pietrzyk W.: Wpływ pola elektrycznego na energochłonność suszenia ziarn rzepaku. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, wyd. PAN, 1996, s. 236-240.

4.  Pietrzyk W., Horyński M., Ścibisz M.: Influence of electrostriction forces on energy consumption of drying seeds in a drum drier. International Agrophysic, vol.10, nr 1, 1996, s. 63-67

5.  Pietrzyk W., Grundas S.: Analysis of factors influencing the electric moment of orientation of grain selected in the electrostatic field. 10th International Cereal and Bread Congress, Ateny, 9-12 June 1996, s.17.

6.  Pietrzyk W.: Udoskonalona metoda szmigiela w pomiarach przenikalności elektrycznej. XIX Seminarium z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów, pod patronatem Komit. Elektrot. IV Wydz. PAN, Gliwice-Ustroń, 15-18.05.1996, vol.2 , s.145-148.

7.  Horyński M.: Metody pośrednie określania sił strykcyjnych. XIX Seminarium z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów, pod patronatem Komit. Elektrot. IV Wydz. PAN, Gliwice-Ustroń, 15-18.05.1996, vol.2 , s.149-151.

8.  Pietrzyk W., Adamkiewicz J., Złonkiewicz Z., Ścibisz M.: Pomiar rezystancji ziarniaków zbóż poddanych działaniu pola elektrycznego. Problemy Inżynierii Rolniczej, nr 1/96, wyd. IBMER KTR-PAN, PTIR, W-wa, 1996, s.91-95.

9.  Pietrzyk W.: Electric field influence on grains. Acta Agrophysica, Nr 5, 1996, monografia, 119 s.

10. Pietrzyk W., Ścibisz M.: Filtr elektrostatyczny. Zgłoszenie patentowe nr P 315984, 12.09.1996.

11. Adamkiewicz J., Pietrzyk W., Złonkiewicz Z., Ścibisz M.: Resistance of wheat seeds influenced by tensile forces and electrostatic field. International Agrophysic, vol.10, nr 4, 1996, s.263-267.

 

1997

1.  Pietrzyk W., Sumorek A.: Równanie suszenia ciała stałego o kształcie sferoidy wydłużonej. Materiały II Konferencji Naukowo-Technicznej pod patronatem Sekcji Teorii Elektrotechniki PAN „Zastosowania komputerów w elektrotechnice”, Poznań/Kiekrz, 7-9 kwietnia 1997, s. 127-129.

2.  Pietrzyk W., Sumorek A.: Eksperymentalne określenie charakteru sił strykcyjnych. Prace Seminarium z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów, XX SPETO-1997, pod patronatem PAN, Gliwice-Ustroń, 21-24.05.1997, s. 133-135.

3.  Dziubiński M., Walusiak S.: Analiza komputerowa stanu technicznego wybranych elementów rozrusznika. Teka Komisji Naukowo-Problemowej Motoryzacji PAN o/Kraków, zeszyt 11, s. 177-182.

4.  Walusiak S., Dziubiński M.: Analiza uszkodzeń wyposażenia elektrycznego pojazdów samochodowych. Teka Komisji Naukowo-Problemowej Motoryzacji PAN o/Kraków, zeszyt 11, s. 215-220.

5.  Walusiak S., Dziubiński M.: Diagnostyka komputerowa elektronicznych układów wtryskowych. Teka Komisji Naukowo-Problemowej Motoryzacji PAN o/Kraków, zeszyt 11, s. 221-226.

6.  Dziubiński M., Walusiak S.: Układy wtryskowe a ekologia. I Konferencja Naukowo-Techniczna „Pojazd a środowisko”, Radom 1997, s. 155-158.

7.  Horyński M.: Influence of moisture content on dielectric constant of heterogeneous dielectrics. The Second International Conference „Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection, ELMECO’97, Book of Abstracts Nałęczów 12-15.06.1997, s. 51.

8.  Walusiak S., Dziubiński M.: The ecological aspects of fuel injection. The Second International Conference „Electromagnetic Devices and Processes in Environment Protection, ELMECO’97, Book of Abstracts Nałęczów 12-15.06.1997, s. 57.

9.  Wójcik W., Sumorek A., Przyłucki S.W., Kotyra A., Smolarz A.: Światłowodowy czujnik obciążeń obudów górniczych. Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 1997, ISBN 83-85491-91-0, s. 47 - 56.

10. Walusiak S., Dziubiński M.: Ocena stanu technicznego elektronicznych układów wtrysku paliwa. Motoryzacja rolnictwa osiągnięcia i perspektywy, I Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna MOTROL’97. Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Lublin 1997, s. 305-312.

11. Pietrzyk W., Sumorek A.: Influence of electric field on wheat grain drying. 6th International Conference on Agrophysics, September 15-18, 1997 Lublin. Book of Abstracts, volume 1, s. 132-134.

12. Pietrzyk W., Ścibisz M.: Efficiency and hydraulic resistance analysis of double transverse biffilar filtres. 6th International Conference on Agrophysics, September 15-18, 1997 Lublin. Book of Abstracts, volume 1, s. 134-135.

13. Horyński M.: Analysis of correlations between the influence of electrostatic field and the influence of pressure on grain electric permittivity. 6th International Conference on Agrophysics, September 15-18, 1997 Lublin. Book of Abstracts, volume 1, s. 74-76.

14. Szwed G., Boguta A.: Konstrukcja i zasada działania urządzenia do oceny reakcji dynamicznych nasion podczas ich zderzenia. VII Sympozjum nt.: Problemy budowy oraz eksploatacji maszyn i urządzeń rolniczych. Materiały konferencyjne, T. II, Płock 1997, s. 274-279.

15. Horyński M.: Wpływ pola elektrostatycznego na przenikalność elektryczną ziarniaków pszenicy. Polskie Towarzystwo Agrofizyczne. I Zjazd Naukowy. Referaty i doniesienia. Lublin 1997, s. 57-59.

16. Pietrzyk W.: Modele elektryczne ziarniaka. Polskie Towarzystwo Agrofizyczne. I Zjazd Naukowy. Referaty i doniesienia. Lublin 1997, s. 83-85.

17. Walusiak S.: Ocena wpływu położenia ziaren w kłosie na ich zachowanie w polu elektrostatycznym. Polskie Towarzystwo Agrofizyczne. I Zjazd Naukowy. Referaty i doniesienia. Lublin 1997, s. 109-111.

18. Horyński M.: Influence of moisture content on dielectric constant of heterogeneous dielectrics. Elmeco’97 Conference Proceedings, 1997, s. 201-204.

19. Walusiak S., Dziubiński M.: The ecological aspects of fuel injection. Elmeco’97 Conference Proceedings, 1997, s. 292-232.

 

1998

1.  Pietrzyk W., Sumorek A.: Rozwiązanie równania suszenia ciała stałego o strukturze warstwowej. Materiały III Konferencji Naukowo-Technicznej pod patronatem Sekcji Teorii Elektrotechniki PAN „Zastosowania komputerów w elektrotechnice”, Poznań/Kiekrz, 20-22 kwietnia 1998, s. 439-441.

2.  Horyński M.: Wpływ pola elektrostatycznego na przenikalność elektryczną dielektryka o strukturze niejednorodnej. Materiały III Konferencji Naukowo-Technicznej pod patronatem Sekcji  Teorii Elektrotechniki PAN „Zastosowania komputerów w elektrotechnice”, Poznań/Kiekrz, 20-22 kwietnia 1998, s. 183-185.

3.  Pietrzyk W., Sumorek A.: Wpływ pola elektrycznego na proces suszenia konwekcyjnego. Prace Seminarium z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów, XX SPETO-1998, pod patronatem PAN, Gliwice-Ustroń, 20-23.05.1998, s. 261-264.

4.  Pietrzyk W., Sumorek A.: The influence of electric field on the speed of convective removal of water from wheat grain. 3-rd International Conference on Physics of Agro and Food Products , Lublin  26-28.05.1998. Book of Abstracts, volume 1, s. 28.

5.  Horyński M.: The image of electric field distribution in heterogeneous dielectrics. 3rd International Conference on Physics of Agro and Food Products , Lublin  26-28.05.1998. Book of Abstracts, volume 1, s. 67.

6.  Szwed G., Boguta A.: Identification of internal structure by means of piezoelectric sensors. 3-rd International Conference on Physics of Agro and Food Products , Lublin  26-28.05.1998. Book of Abstracts, volume 1, s. 68.

7.  Boguta A., Horyński M., Pietrzyk W., Sumorek A.: The influence of electric field on the kinetics of drying processes.  AgEng Oslo 98, International Conference on Agricultural Engineering. Part I, s. 330-331.

8.  Sumorek A., Pietrzyk W., Boguta A., Horyński M.: The influence of electric field and temperature on energy consumption in convective drying process. AgEng Oslo 98, International Conference on Agricultural Engineering. Part I, s. 431-432.

9.  Pietrzyk W., Grundas S., Horyński M., Sumorek A.: Wykorzystanie pola elektrostatycznego i ozonu do obniżania energochłonności procesu suszenia ziarna zbóż.  Acta Agrophysica PAN,  Nr 16, Lublin 1998, monografia, 82 s.

10. Laboratorium z elektrotechniki. Opracowanie zbiorowe pod redakcją Wiktora Pietrzyka. Wydawnictwa Uczelniane Politechniki Lubelskiej, 1998,  264 s.

 

1999

1.  Pietrzyk W., Sumorek A: Influence of electric field on wheat grain drying. International Agrophysics, Vol.13, No.2, 1999, 245-250.

2.  Sumorek A., Pietrzyk W.: Influence of electrical field on the speed of convective removal of water from wheat grain.  International Agrophysics, Vol.13, No.4, 1999, 510-513.

3.  Walusiak S., Dziubiński M.: Komputerowy model diagnostyczny alternatora samochodowego. Teka Komisji Naukowo-Problemowej Motoryzacji PAN o/Kraków, zeszyt 18, 1999, s. 435-441.

4.  Walusiak S., Dziubiński M., Białczak J.: Symulacja uszkodzeń alternatora dla podwyższonych napięć pracy. Teka Komisji Naukowo-Problemowej Motoryzacji PAN o/Kraków, zeszyt 18, 1999, s. 443-448.

5.  Boguta A., Szwed G., Horyński M.: Reflection factor changes in some seeds depending on their moisture. Proceedings of the International Conference „Trends in Agricultural Engineering”. Praga, 1999, s. 20-24.

6.  Horyński M.: The influence of electric field and mechanical stresses on the electric properties of the grain. Proceedings of the International Conference „Trends in Agricultural Engineering”. Praga, 1999, s. 35-39.

7.  Pietrzyk W., Sumorek A.: The grain electric models. Proceedings of the International Conference „Trends in Agricultural Engineering”. Praga, 1999, s. 630-634.

8.  Sumorek A., Pietrzyk W.: The influence of electric field on the energy consumption of convective drying processes. Proceedings of the International Conference „Trends in Agricultural Engineering”. Praga, 1999, s. 650-654.

9.  Walusiak S., Horyński M,. Geodecki M.: The influence of grain location in ear on its behaviour in electric field Proceedings of the International Conference „Trends in Agricultural Engineering”. Praga, 1999, s. 655-659.

10. Adamiec M., Dziubiński M., Pietrzyk W., Walusiak S.: Wpływ odchyłek technologicznych na pracę alternatora. II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna MOTROL’99, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie, Lublin 1999,  cz. I, s. 53-59.

11. Walusiak S., Dziubiński M.: Modele niezawodności wybranych układów wtryskowych paliwa.. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna MOTROL’99, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie, Lublin 1999, cz. I, s. 348-355.

12. Walusiak S.: Badania symulacyjne alternatora samochodowego. Środkowoeuropejska III Konferencja Naukowo-Techniczna „Metody i Systemy Komputerowe w Automatyce i Elektrotechnice. Materiały konferencyjne, cz. 1. Częstochowa-Poraj, 1999, s. 166-168.

13. Pietrzyk W., Walusiak S.: Wykorzystanie elektrodynamicznego oddziaływania pola elektrostatycznego w pomiarze przenikalności elektrycznej. Środkowoeuropejska III Konferencja Naukowo-Techniczna „Metody i Systemy Komputerowe w Automatyce i Elektrotechnice. Materiały kferencyjne, cz. 2. Częstochowa-Poraj, 1999, s. 333-334.

14. Sumorek A., Walusiak S.: Możliwości przyspieszania suszenia konwekcyjnego za pomocą pola elektrycznego. Środkowoeuropejska III Konferencja Naukowo-Techniczna „Metody i Systemy Komputerowe w Automatyce i Elektrotechnice. Materiały konferencyjne, cz. 1. Częstochowa-Poraj, 1999, s. 335-337.

15. Sumorek A., Pietrzyk W.: Uproszczone rozwiązanie równania suszenia kuli o strukturze warstwowej. Materiały IV Konferencji Naukowo-Technicznej pod patronatem Sekcji  Teorii Elektrotechniki PAN „Zastosowania komputerów w elektrotechnice”, Poznań/Kiekrz, 12-14 kwietnia 1999, s. 213-215.

16. Nowak P., Pietrzyk W., Sumorek A., Boguta A.: Komputerowe stanowisko do badania wpływu pola elektrycznego na kinetykę procesu wymiany masy. Materiały IV Konferencji Naukowo-Technicznej pod patronatem Sekcji  Teorii Elektrotechniki PAN „Zastosowania komputerów w elektrotechnice”, Poznań/Kiekrz, 12-14 kwietnia 1999, s. 217-219.

17. Horyński M.: Analiza wpływu naprężeń mechanicznych na przenikalność elektryczną mieszaniny dielektryk niejednorodny - powietrze. Materiały IV Konferencji Naukowo-Technicznej pod patronatem Sekcji Teorii Elektrotechniki PAN „Zastosowania komputerów w elektrotechnice”, Poznań/Kiekrz, 12-14 kwietnia 1999, s. 221-224.

18. Walusiak St.: Model diagnostyczny alternatora samochodowego. Materiały IV Konferencji Naukowo-Technicznej pod patronatem Sekcji  Teorii Elektrotechniki PAN „Zastosowania komputerów w elektrotechnice”, Poznań/Kiekrz, 12-14 kwietnia 1999, s. 583-586.

19. Sumorek A., Pietrzyk W.: Wspomaganie wymiany masy w procesie suszenia konwekcyjnego za pomocą pola elektrycznego, Prace Seminarium z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów XXII SPETO, 1999, s. 191-194.

20. Dziubiński M., Ocioszyński J., Walusiak S.: Elektrotechnika i elektronika samochodowa. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 1999.

21. Walusiak S., Jakubowski M.A., Lenik K.: Pracownia konstrukcji elektronicznych. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 1999. 

2000

1.  Adamkiewicz A., Wawszczak J., Ścibisz M.: Zastosowanie uzwojeń bifilarnych w urządzeniach przemysłu rolno-spożywczego. Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa XXX lat Wydziału Techniki Rolniczej AR w Lublinie "Aktualne problemy inżynierii rolniczej w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską", 13-14.09.2000, s. 235-236. 

2.  Boguta A., Szwed G.: Wpływ wilgotności nasion na wartość współczynnika restytucji. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Maszyna-Gleba-Roślina", Wrocław 2000, s. 41-44, (we współpracy z Instytutem Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie). 

3.  Boguta A.: Identyfikacja przetwornika piezoelektrycznego jako czujnika sił zmiennych w czasie. V Konferencja Naukowo-Techniczna pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN "Zastosowania komputerów w elektrotechnice", Materiały Tom II, Poznań/Kiekrz, 10-12 kwietnia 2000, s. 691- 692. 

4.  Boguta A.: The identification of piezoelectric transducer as the sensor of time dependent forces. Proceedings of the 2nd International Conference of Young Scientists 2000, 11-13.10.2000, Słowacja, s. 260-265. 

5.  Boguta A.M., Pietrzyk W.: Badanie możliwości wykorzystania przetwornika piezoelektrycznego w badaniach udarowych ziarniaków. II Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego. Referaty i doniesienia. 11-12.09.2000, s. 117-118. 

6.  Dziubiński M., Walusiak S.: Charakterystyki alternatora kompaktowego współpracującego z regulatorem multifunkcyjnym. Conference Proceedings 26th International Scientific Conference on Combustion Engines. 10-13.09.2000, s. 49-55. 

7.  Horyński M.B, Wójcicka-Migasiuk D.: Electric characteristics of dust applied to particulate control, Conference Proceedings 3rd International Conference "Electromagnetic devices and processes in environment protection", Elmeco 2000, s. 123-126. 

8.  Horyński M.B., Pietrzyk W., Wójcicka-Migasiuk D.: Elektryczne charakterystyki pyłów oraz ich wykorzystanie do kontroli stężenia zapylenia. II Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego. Referaty i doniesienia. 11-12.09.2000, s. 69. 

9.  Horyński M.B., Pietrzyk W.: Forging development in the system of student's practical training in electrical engineering sector in the aspect of qualification needs. 3rd International Conference "Electromagnetic devices and processes in environment protection.", Elmeco 2000. Book of Abstracts, s. 61. 

10. Horyński M.B., Pietrzyk W.: Forging development in the system of student's practical training in electrical engineering sector in the aspect of qualification needs, Conference Proceedings 3rd International Conference "Electromagnetic devices and processes in environment protection", Elmeco 2000, s.127 - 131. 

11. Horyński M.B., Sumorek A., Ścibisz M., W. Pietrzyk: Applications of flat bifilar filters in removal of organic particles in agri-food industry. Proceedings of the 2nd International Conference of Young Scientists 2000, 11-13.10.2000, Słowacja, s. 188-192. 

12. Horyński M.B., Wójcicka-Migasiuk D., Pietrzyk W.: Forging development in the system of student's practical training in electrical engineering sector in the aspect of qualification needs. Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa XXX lat Wydziału Techniki Rolniczej AR w Lublinie "Aktualne problemy inżynierii rolniczej w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską", 13-14.09.2000, s. 58-59. 

13. Horyński M.B., Wójcicka-Migasiuk D.: Electric characteristics of dust applied to particulate control. 3rd International Conference "Electromagnetic devices and processes in environment protection.", Elmeco 2000. Book of Abstracts., s. 60. 

14. Horyński M.B.: Analysis of correlations between the influence of electrostatic field and of pressure on the dielectric permitivity of grain. International Agrophysics, Vol.14, No.1, 2000, s. 53-56. 

15. Horyński M.B.: Wpływ sferyczności cząstek dielektrycznych na przenikalność elektryczną mieszaniny dielektryk-powietrze. V Konferencja Naukowo-Techniczna pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN "Zastosowania komputerów w elektrotechnice", Materiały Tom II, Poznań/Kiekrz, 10-12 kwietnia 2000, s. 707- 709. 

16. Nowak P., Sumorek A.: Remote reconfiguration through serial interface in master-slave computer system. V Konferencja Naukowo-Techniczna pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN "Zastosowania komputerów w elektrotechnice", Materiały Tom I, Poznań/Kiekrz, 10-12 kwietnia 2000, s. 361- 363.

17. Patent na wynalazek pt.: Filtr elektrostatyczny, nr P-315 984, autorzy: Pietrzyk W., Ścibisz M.

18. Pietrzyk W., Sumorek A., Horyński M., Ścibisz M, Walusiak S., Boguta A.: Testowanie uzwojenia bifilarnego w procesie filtracji pyłów organicznych. Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa XXX lat Wydziału Techniki Rolniczej AR w Lublinie "Aktualne problemy inżynierii rolniczej w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską", 13-14.09.2000, s. 288-289.

19. Pietrzyk W., Sumorek A.: Orientation moment in dielectric permittivity measurements of a single grain. Proceedings of the 2nd International Conference of Young Scientists 2000, 11-13.10.2000, Słowacja, s. 278-282.

20. Sumorek A., Pietrzyk W.: Wpływ wiatru jonowego na kinetykę wymiany masy w procesie suszenia. V Konferencja Naukowo-Techniczna pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN "Zastosowania komputerów w elektrotechnice", Materiały Tom II, Poznań/Kiekrz, 10-12 kwietnia 2000, s. 415- 417.

21. Sumorek A.: The increasing of water removing using electric field during convective wheat grain drying. Proceedings of the 2nd International Conference of Young Scientists 2000, 11-13.10.2000, Słowacja, s. 212-217.

22. Walusiak S., Dziubiński M.: Analiza uszkodzeń wybranych elementów wyposażenia elektrycznego samochodu. V Konferencja Naukowo-Techniczna pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN "Zastosowania komputerów w elektrotechnice", Materiały Tom II, Poznań/Kiekrz, 10-12 kwietnia 2000, s. 699- 701.

23. Walusiak S., Dziubiński M.: Komputerowa analiza pracy alternatora pracującego przy podwyższonych napięciach. V Konferencja Naukowo-Techniczna pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN "Zastosowania komputerów w elektrotechnice", Materiały Tom II, Poznań/Kiekrz, 10-12 kwietnia 2000, s. 703- 705.

24. Walusiak S., Horyński B.S.: The ecological aspects of fuel injection. 3rd International Conference "Electromagnetic devices and processes in environment protection", Elmeco 2000. Book of Abstracts, s. 65.

25. Walusiak S., Horyński B.S.: The ecological aspects of fuel injection, Conference Proceedings 3rd International Conference "Electromagnetic devices and processes in environment protection", Elmeco 2000, s. 150 -155.

26. Walusiak S., Horyński M.B.: The ecological aspects of fuel injection in selected car marks. Proceedings of the II. International Conference of Young Scientists 2000, 11-13.10.2000, Słowacja, s. 90-95.

27. Walusiak S., Pietrzyk W.: Siły działające na cząsteczki pyłu w filtrze z uzwojeniem bifilarnym. II Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego. Referaty i doniesienia. 11-12.09.2000, s. 285-286.

28. Wójcicka-Migasiuk D., Horyński M.B., Pietrzyk W.: Vocational training through student practice - Leonardo da Vinci project. Proceedings of the II. International Conference of Young Scientists 2000, 11 - 13.10.2000, Słowacja, s. 14-19.

2001

1.  A. Boguta: Identyfikacja parametrów modelu przetwornika piezoelektrycznego. VI Konferencja Naukowo-Techniczna pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN "Zastosowania komputerów w elektrotechnice", Materiały Tom I, Poznań/Kiekrz, 23-25 kwietnia 2001, ISBN 83-912306-1-9, s. 99-102.

2.  A. Sumorek, W. Pietrzyk: Model filtru bifilarnego dla pyłów organicznych. VI Konferencja Naukowo-Techniczna pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN "Zastosowania komputerów w elektrotechnice", Materiały Tom I, Poznań/Kiekrz, 23-25 kwietnia 2001, ISBN 83-912306-1-9, s. 187-190

3.  M.B. Horyński.: Wpływ granulacji dielektryka pylistego pochodzenia organicznego na jego właściwości dielektryczne. VI Konferencja Naukowo-Techniczna pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN "Zastosowania komputerów w elektrotechnice", Materiały Tom I, Poznań/Kiekrz, 23-25 kwietnia 2001, ISBN 83-912306-1-9, s. 187-190.

4.  S. Walusiak, M. Dziubiński: Analiza współpracy alternatora z elektronicznymi jednostkami sterującymi w samochodzie. VI Konferencja Naukowo-Techniczna pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN "Zastosowania komputerów w elektrotechnice", Materiały Tom I, Poznań/Kiekrz, 23-25 kwietnia 2001, ISBN 83-912306-1-9, s. 595-597.

5.  S. Walusiak, M. Dziubiński: Analiza pracy regulatora multifunkcyjnego współpracującego z alternatorem. VI Konferencja Naukowo-Techniczna pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN "Zastosowania komputerów w elektrotechnice", Materiały Tom I, Poznań/Kiekrz, 23-25 kwietnia 2001, ISBN 83-912306-1-9, s. 599-601.

6.   M. Horyński, D. Wójcicka-Migasiuk, W. Pietrzyk: Wspomaganie kształcenia zawodowego na poziomie uniwersyteckim. Konferencja "Agrofizyka na początku XXI wieku", 14-15.05.2001, Lublin, Polska, Wydawnictwa Naukowe FRNA, 3/2001, ISBN 83-87385-63-8, s. 39-40.

7.  D. Wójcicka-Migasiuk, M. Horyński: Kompatybilność elektromagnetyczna instalacji fotowoltaicznych. Konferencja "Agrofizyka na początku XXI wieku", 14-15.05.2001, Lublin, Polska, Wydawnictwa Naukowe FRNA, 3/2001, ISBN 83-87385-63-8, s. 49-50.

8.   A. Boguta: Wykorzystanie przetwornika piezoelektrycznego do oceny reakcji dynamicznych nasion. Konferencja "Agrofizyka na początku XXI wieku", 14-15.05.2001, Lublin, Polska, Wydawnictwa Naukowe FRNA, 3/2001, ISBN 83-87385-63-8, s.157-158.

9.   A. Sumorek, W. Pietrzyk: Równanie suszenia ciała stałego o strukturze niejednorodnej. Konferencja "Agrofizyka na początku XXI wieku", 14-15.05.2001, Lublin, Polska, Wydawnictwa Naukowe FRNA, 3/2001, ISBN 83-87385﷓63-8, s.159-160.

10. A. Boguta, W. Pietrzyk: Badanie możliwości wykorzystania przetwornika piezoelektrycznego w badaniach udarowych ziarniaków. Acta Agrophysica PAN, Nr 46 „Właściwości fizyczne nasion niektórych roślin uprawnych i surowców przemysłu spożywczego”, Lublin 2001, ISSN 1234-4125, s. 15-22.

11. M. Horyński: Wpływ pola elektrostatycznego na właściwości elektryczne ziarna zbóż. Acta Agrophysica PAN, Nr 40, Lublin 2001, monografia, ISBN 83-87385-53, ss.147.

12. A. Sumorek: Wpływ pola elektrycznego na konwekcyjne suszenie ziarna zbóż. Acta Agrophysica PAN, Nr 41, Lublin 2001, monografia, ISBN 83-87385-56-5, ss. 129.

13. W. Pietrzyk: Modele ziarniaków zbóż stosowane w analizie elektrodynamicznej. Acta Agrophysica PAN, Nr 42, Lublin 2001, monografia, ISBN 83-87385-61-1, ss.120.

14. W. Pietrzyk, M. Horyński, A. Sumorek, M. Ścibisz, S. Walusiak, S. Grundas: Uzwojenia bifilarne do odpylania w przemyśle rolno-spożywczym. Acta Agrophysica PAN, Nr 43, Lublin 2001, monografia, ISBN 83-87385-61-3 , ss. 90.

15. S. Walusiak, A. Krygier: Praktyki zawodowe studentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej w PZL-Świdnik S.A. Wydawnictwa Naukowe Instytutu Agrofizyki im. B.Dobrzańskiego PAN w Lublinie, Lublin 2001, ISBN 83-87385-67-0, ss. 124.

16. M. Oleszek, M. Horyński: Praktyki zawodowe studentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej Elektromontaż S.A. w Lublinie. Wydawnictwa Naukowe Instytutu Agrofizyki im. B.Dobrzańskiego PAN w Lublinie, Lublin 2001, ISBN 83-87385-59-X , ss. 86.

17. M. Horyński: The Effects of Field Intensity and Pneumatic Pressure on the Dielectric Constant of Rye Kernels. EJournal International Commission Agricultural Engineering CIGR, Vol. III, May 2001.

18. A. Masztak, A. Sumorek: Technologia informacyjna w szkole. Podręcznik. Seria wydawnicza „Pod lupą”, Wydawca – Domino, Gdańsk, 2001, ISBN 83-88165-02-X, ss. 302.

19. J. Adamkiewicz, J. Wawszczak, M. Ścibisz: Parametry uzwojeń bifilarnych stosowanych w urządzeniach odpylających przemysłu rolno-spożywczego. Inżynieria Rolnicza nr 2/2001, Warszawa 2001, s. 9-15.

20. M. B. Horyński: Właściwości elektryczne materiałów pochodzenia roślinnego. Inżynieria Rolnicza nr 2/2001, Warszawa 2001, s. 93-99.

21. W. Pietrzyk, A. Sumorek, M. Horyński, M. Ścibisz, S. Walusiak, A. Boguta: Testowanie uzwojenia bifilarnego w procesie filtracji pyłów organicznych. Inżynieria Rolnicza nr 2/2001, Warszawa 2001, s. 309-313.

22. A. Sumorek, W. Pietrzyk: Influence of corona wind on the convective wheat grain drying course. International Agrophysics Vol. 15, No.2, 2001, s. 125-129,ISSN 0236 8722.

23. S. Walusiak: Analiza uszkodzeń wybranych układów wyposażenia elektrycznego samochodów. Teka Komisji Naukowo-Problemowej Motoryzacji PAN o/Kraków, Zeszyt 22, 2001, s. 439 – 444.

24. A.Sumorek, W. Pietrzyk: The Influence of Electric Field on the Energy Consumption of Convective Drying Processes. Agricultural Engineering International: the CIGR Journal of Scientific Research and Development. Manuscript FP 00 017. Vol. III., October 2001.

25. W. Pietrzyk, M. Horyński, S. Walusiak: Właściwości elektryczne ziarniaków i ich zmiana pod wpływem pola elektrycznego. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko rolnicze”, AGROLASER 2001, Referaty i doniesienia, Lublin, 26-28.09. 2001, ISBN 83-87385-70-0 s. 161-162.

26. A. Sumorek, M. Horyński, M. Ścibisz: Wykorzystanie pola elektrycznego uzwojenia bifilarnego do filtracji pyłów roślinnych. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko rolnicze”, AGROLASER 2001, Referaty i doniesienia, Lublin, 26-28.09. 2001, ISBN 83-87385-70-0 s. 174-175.

2002

1.  Horyński M., Pietrzyk W., Ścibisz M.: Analiza pola elektrostatycznego uzwojenia filtra bifilarnego pokrytego pyłem dielektrycznym. VII Konferencja Naukowo-Techniczna pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN "Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice", Poznań/Kiekrz, 2002, Tom I, s. 203-206.

2.  Walusiak S., Dziubiński M.: Ocena uszkodzeń wybranych układów wyposażenia elektrycznego samochodu. Konferencja Naukowo-Techniczna pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN „Zastosowania komputerów w elektrotechnice”, Materiały Tom II, Poznań/Kiekrz, 2002, s. 667- 669.

3.  Walusiak S., Sumorek A.: Wykorzystanie symulacji komputerowej układów elektronicznych w procesie dydaktycznym. Konferencja Naukowo-Techniczna pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN „Zastosowania komputerów w elektrotechnice”, Materiały Tom II, Poznań/Kiekrz, 2002, s. 715- 718.

4.  Boguta A.: Wyznaczanie błędu przetwarzania układu pomiarowego do badania reakcji dynamicznych nasion. VII Konferencja Naukowo-Techniczna pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN "Zastosowania komputerów w elektrotechnice"", Materiały Tom II, Poznań/Kiekrz, 2002, s. 739- 740.

5.  Sumorek A., Pietrzyk W.: Wpływ granulacji pyłów organicznych na sprawność filtrów bifilarnych. VII Konferencja Naukowo-Techniczna pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN "Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice", Poznań/Kiekrz, 2002, Tom II, s. 749-752.

6. Gutek D., Buczaj M.: Wizualizacja komputerowa obrazów w endoskopii. VI Lubelskie Akademickie Forum Informatyczne LAFI 2002, s. 109-115.

7.  Wójcicka-Migasiuk D., Horyński M.: Wspomagana komputerowo analiza pola elektrostatycznego i temperatury w wybranych obiektach. V Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa Problemy Techniki Rolniczej i Leśnej, SGGW Warszawa 2002, s. 203-204.

8.  Boguta A., Buczaj M., Szwed G.: Wpływ wilgotności nasion na ich właściwości mechaniczne. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Agrofizyka w badaniach surowców i produktów rolniczych”. Referaty i doniesienia. Kraków 2002, s. 24-25.

9.  Horyński M.: Wpływ pola elektrostatycznego na rezystywność pyłu dielektrycznego powstałego z przemiału ziarniaków pszenicy. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Agrofizyka w badaniach surowców i produktów rolniczych”. Referaty i doniesienia. Kraków 2002, s. 54-55.

10. Sumorek A., Pietrzyk W.: Wpływ napięcia zasilania filtru bifilarnego na skuteczność odpylania pyłów roślinnych. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Agrofizyka w badaniach surowców i produktów rolniczych”. Referaty i doniesienia. Kraków 2002, s. 105 – 106.

11. Wójcicka-Migasiuk D., Horyński M.: Kompatybilność elektromagnetyczna instalacji fotowoltaicznych w aspekcie zastosowania w agroturystyce i na terenach chronionych. Acta Agrophysica PAN Nr 60, „Agrofizyka na początku XXI wieku”, cz. I, Lublin 2002, s. 221-230.

12. Boguta A.: Reakcja dynamiczna nasion na obciążenie udarowe. Acta Agrophysica PAN, Nr 76, Lublin 2002, monografia, ss. 84.

13. Praca zbiorowa pod red. W. Pietrzyka: Badania naukowe w Katedrze Elektrotechniki Ogólnej. Acta Agrophysica PAN, Nr 71, Lublin 2002, ss.77.

14. Opracowanie zbiorowe pod red. W. Pietrzyka: Laboratorium z elektroniki. Wydawnictwa Uczelniane PL, 2002, ss. 194.

2003

1.  Horyński M.: Wpływ pola elektrostatycznego na rezystywność pyłu dielektrycznego powstałego z przemiału ziarniaków pszenicy. Acta Agrophysica PAN, 2003, 82, 81-87.

2.  Sumorek A., Pietrzyk W.: Wpływ napięcia zasilania filtru bifilarnego na skuteczność usuwania pyłów roślinnych z powietrza. Acta Agrophysica, 2003, 82, 165-175.

3.  Horyński M.: Komputerowo wspomagane pomiary przenikalności elektrycznej pyłów organicznych. VIII Konferencja Naukowo-Techniczna pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN "Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice", Poznań/Kiekrz, 2003, Materiały Tom I, s. 283-286.

4.  Buczaj M.: Wykorzystanie komputerowych filtrów graficznych do określenia wielkości zmian chorobowych. VIII Konferencja Naukowo-Techniczna pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN "Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice", Poznań/Kiekrz, 2003, Materiały Tom II, s. 455-457.

5.  Walusiak S., Pietrzyk W., Dziubiński M.: Współpraca alternatora z układem wtrysku paliwa. VIII Konferencja Naukowo-Techniczna pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN "Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice", Poznań/Kiekrz, 2003, Materiały Tom II, s. 629 - 631.

6.  Sumorek A., Pietrzyk W.: Sterownik programowalny PLC w programie zajęć laboratoryjnych. VIII Konferencja Naukowo-Techniczna pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN "Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice", Poznań/Kiekrz, 2003, Materiały Tom II, s. 661 – 664.

7.  Walusiak S., Pietrzyk W., Sumorek A.: Układy przerzutników elektronicznych w badaniach praktycznych i symulacyjnych. VIII Konferencja Naukowo-Techniczna pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN "Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice", Poznań/Kiekrz, 2003, Materiały Tom II, s. 665 - 667.

8.  Boguta A. M.: Stanowisko laboratoryjne do badania reakcji dynamicznych ciał stałych podczas uderzenia. VIII Konferencja Naukowo-Techniczna pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN "Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice", Poznań/Kiekrz, 2003, Materiały Tom II, s. 715 - 716.

9.  Buczaj M., Walusiak S., Pietrzyk W.: Badanie modeli generatorów przebiegów niesinusoidalnych za pomocą programów do symulacji obwodów elektronicznych. VARIA INFORMATICA, Polskie Towarzystwo Informatyczne. Lublin, 2003, s. 11 – 18.

10. Horyński M.: Komputerowo wspomagane projektowanie instalacji elektrycznych. VARIA INFORMATICA, Polskie Towarzystwo Informatyczne. Lublin, 2003, s. 33 – 41.

11. Sumorek A.: Diagram drabinkowy w programowaniu sterowników PLC. VARIA INFORMATICA, Polskie Towarzystwo Informatyczne. Lublin, 2003, s. 171 – 180.

12. Buczaj M.: Model matematyczny opisu schorzeń polipowych żołądka. Materiały V Sympozjum Modelowanie i Pomiary w Medycynie MPM’2003. Kraków/Krynica 2003, s. 129 – 132.

13. Buczaj M.: The determination of pathological area size in gastroscopy. III International Symposium: New Electrical and Electronic Technologies and Their Industrial Implementation. Zakopane 2003, s. 49 – 51.

14. Walusiak St., Dziubiński M., Pietrzyk W.: The influence of air flow meter parameters on fuel injection systems. III International Symposium: New Electrical and Electronic Technologies and Their Industrial Implementation. Zakopane 2003, s. 219 –221.

15. Walusiak S., Pietrzyk W., Sumorek A.: Ocena diagnostyczna stanu technicznego pojazdów samochodowych w wybranej stacji diagnostycznej. MOTROL. Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa. Tom 5. Wydawca: Komisja Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN, 2003, s. 223- 230.

16. Walusiak St., Dziubiński M.: Badania symulacyjne wpływu napięcia na układ wtryskowy. Teka Komisji Naukowo-Problemowej PAN o/Kraków, Zeszyt Nr 26-27, Kraków 2003, s. 491-497.

17. Walusiak St., Dziubiński M., Pietrzyk W., Sumorek A.: Badanie niezawodności elementów wyposażenia elektrycznego samochodów. Teka Komisji Naukowo-Problemowej PAN o/Kraków, Zeszyt Nr 26-27, Kraków 2003, s. 499-506.

18. Oprac. zb. pod red. W. Pietrzyka: Laboratorium z elektrotechniki. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2003, ss. 268.

19. Walusiak S., Buczaj M., Pietrzyk W.: The real emission of fumes from cars. 4th International Conference „Electromagnetic devices and processes in environment protection”, ELMECO-4, 2003, s. 111-118.

20. Horyński M.: Taking adventages resulting from measurements of particle electric properties to verify milling quality. 4th International Conference „Electromagnetic devices and processes in environment protection”, ELMECO-4, 2003, s. 163-166.

21. M. Horyński, S. Walusiak, W. Pietrzyk: Zależność właściwości elektrycznych ziarniaków zbóż od obciążeń mechanicznych i pola elektrostatycznego. Acta Agrophysica PAN, 2003, 93, s. 33-42.

22. A. Sumorek, M. Horyński, W. Pietrzyk: Wykorzystanie właściwości elektrycznych ziarniaków pszenicy i ich frakcji przemiałowych w elektrotechnologiach. Acta Agrophysica PAN, 2003, 93, s. 103 – 122.

2004

1.  M. Horyński, K. Sujak: Komputerowo wspomagane projektowanie inteligentnych instalacji elektrycznych. IX Konferencja Naukowo-Techniczna pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN "Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice", Poznań/Kiekrz, 2004, Materiały Tom I, s. 271-274.

2.  G. Sosnowski, A. Boguta: Podstawowy model funkcjonalny i informacyjny połączenia sieciowego w warstwie ścieżek wyższego rzędu sieci SDH. IX Konferencja Naukowo-Techniczna pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN "Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice", Poznań/Kiekrz, 2004, Materiały Tom II, s. 403-406.

3.  St. Walusiak, W. Pietrzyk, M. Dziubiński: Analiza uszkodzeń wybranych układów wyposażenia elektrycznego samochodu. IX Konferencja Naukowo-Techniczna pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN "Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice", Poznań/Kiekrz, 2004, Materiały Tom II, s. 599-602.

4.  M. Buczaj, St. Walusiak, A. Sumorek, W. Pietrzyk.: Zastosowanie komputerowych programów symulacyjnych do tworzenia wirtualnych stanowisk laboratoryjnych. IX Konferencja Naukowo-Techniczna pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN "Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice", Poznań/Kiekrz, 2004, Materiały Tom II, s. 651-654.

5.  A. Boguta: Parameter identification for piezoelectric transducer model. COMPUTER APPLICATIONS IN ELECTRICAL ENGINEERING. Part I. Poznań 2004, s. 27–39.

6.  M. Horyński: CA Measurements of organic dust electric permittivity. COMPUTER APPLICATIONS IN ELECTRICAL ENGINEERING. Part I. Poznań 2004, s. 71–77.

7.  M. Buczaj: Size determination for stomach pathology changes on the basis of endoscope images through computer graphic filters. COMPUTER APPLICATIONS IN ELECTRICAL ENGINEERING. Part II. Poznań 2004, s. 515–523.

8.  A. Sumorek, W. Pietrzyk: Programmable logic controller in student’s laboratory training. COMPUTER APPLICATIONS IN ELECTRICAL ENGINEERING. Part II. Poznań 2004, s. 661–670.

9.  M. Buczaj: Wykorzystanie komputerowych metod analizy obrazu cyfrowego do określania wielkości schorzeń żołądka. Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Informatycznego pn.: „Algorytmy. Metody i Programy Naukowe”, Lublin 2004, s. 73–80.

10. M. Buczaj, W. Pietrzyk, St. Walusiak: Wykorzystanie środowiska LabVIEW do stworzenia wirtualnego stanowiska do badania pasywnych filtrów częstotliwości. Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Informatycznego pn.: „Algorytmy. Metody i Programy Naukowe”, Lublin 2004, s. 179–184.

11. M. Horyński, W. Pietrzyk: Wykorzystanie Internetu w projektowaniu nowoczesnych instalacji. Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Informatycznego pn.: „ALGORYTMY. METODY I PROGRAMY NAUKOWE”, Lublin 2004, s. 191–198.

12. A. Sumorek: Rozproszony system plików – niezawodna metoda dystrybucji zasobów plikowych. Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Informatycznego pn.: „SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE”, Lublin 2004, s. 23 – 29.

13. M. Buczaj: Wyznaczanie powierzchni zmian chorobowych żołądka z wykorzystaniem komputerowych filtrów graficznych. Materiały VI-go Sympozjum Modelowanie i Pomiary w Medycynie. Kraków/Krynica 2004, s.201 – 204.

14. A. Sumorek, W. Pietrzyk: The Influence of Corona Wind on the Convective Drying Course. Physics and Chemistry of Solid State. V.5, No 2, 2004, p.142-146.

15. M. Buczaj: The applications of computer graphic filters to determine irregular pathology area. Proceedings of the VIth International Workshop „Computational Problems of Electrical Engineering”. Zakopane, 2004, s. 27- 29.

16. M. Buczaj, W. Pietrzyk: The mathematical models of stomach polypean illnesses. Proceedings of the VIth International Workshop „Computational Problems of Electrical Engineering”. Zakopane, 2004, s. 34- 37.

17. A. Boguta, G. Sosnowski: Identification of Parameters of the Piezoelectric Transducer Model. Proceedings of the VIth International Workshop „Computational Problems of Electrical Engineering”. Zakopane, 2004, s. 105- 107.

18. W. Pietrzyk: Aparatura pomiarowa do eksperymentalnego stanowiska do badań urządzeń bifilarnych do odpylania w przemyśle rolno-spożywczym. Seminarium Beneficjentów Konkursów. Fundacja Na Rzecz Nauki Polskiej, Politechnika Wrocławska. Zbiór abstraktów, Wrocław 2004, s. 72–74.

19. M. Horyński: Measurements of electrical properties for granular agro-materials. Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie. The International Workshop "Characterization of granular agro-materials and food powders. Lublin-Dąbrowica, 29-30.09.2004r., s. 25.

20. M. Dziubiński, S. Walusiak, R. Wrona: Badania niezawodnościowe układów zapłonowych silników małej mocy. Archiwum M motoryzacji, Vol. 7, No 4, 2004, s. 389 – 400.

21. A. Sumorek, W. Pietrzyk: Sposób wspomagania suszenia konwekcyjnego za pomocą wiatru jonowego. Zgłoszenie patentowe nr P 364957 z dn. 09.02.2004.

2005

 1. M. Buczaj, W. Pietrzyk: Matematyczny model polipów w przewodzie pokarmowym. Przegląd Elektrotechniczny, Nr 2, 2005, s. 33 – 36.

 2. M. Buczaj: Wykorzystanie systemu soczewek cieczowych FluidFocus i przetwarzania progowego THR do unowocześnienia badań gastroskopowych. Pomiary Automatyka Kontrola 3/2005, s. 37 – 40.

 3. A. Sumorek: Awarie elementów systemu Dfs a dostęp do zasobów plikowych. X Konferencja pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN i Institute of Electrical and Electronics Engineers "Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice’2005", Poznań, Materiały, s. 5-6.

 4. G. Sosnowski: Podstawowy model funkcjonalny i informacyjny zasobów oraz relacji topologicznych w warstwie ścieżek wyższego rzędu sieci SDH. X Konferencja pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN i Institute of Electrical and Electronics Engineers "Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice’2005", Poznań, Materiały, s. 47 – 48.

 5. S. Walusiak, W. Pietrzyk, M. Dziubiński: Analiza niezawodności układów ABS. X Konferencja pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN i Institute of Electrical and Electronics Engineers "Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice’2005", Poznań, Materiały, s. 269-270.

 6. M. Buczaj, W. Pietrzyk: Wykorzystanie sterowników programowalnych PLC w procesie dydaktycznym przedmiotu Techniki Zabezpieczenia Mienia. X Konferencja pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN i Institute of Electrical and Electronics Engineers "Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice’2005", Poznań, Materiały, s. 371-372.

 7. M. Horyński: Integracja instalacji elektrycznych w inteligentnym budynku. X Konferencja pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN i Institute of Electrical and Electronics Engineers "Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice’2005", Poznań, Materiały, s. 235-236.

 8. A. Boguta: Symulacja elektronicznych obwodów liniowych w programie PSpice. X Konferencja pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN i Institute of Electrical and Electronics Engineers "Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice’2005", Poznań, Materiały, s. 381 - 382.

 9. A. Sumorek: Windows Server Update Services – bezpieczna i szybka aktualizacja oprogramowania. VARIA INFORMATICA, OBLICZENIA I TECHNOLOGIE, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Lublin, 2005, s. 119 – 128.

10. M. Podleśny, S. Walusiak: Wykorzystanie Środowiska programistycznego C do symulacji procesów sterujących pracą silnika ZI. VARIA INFORMATICA, OBLICZENIA I TECHNOLOGIE, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Lublin, 2005, s. 215 – 222.

11. M. Horyński: Programowanie komponentów inteligentnej instalacji elektrycznej w systemie EIB. VARIA INFORMATICA, OBLICZENIA I TECHNOLOGIE, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Lublin, 2005, s. 223 – 228.

12. M. Buczaj: Wykorzystanie technik przetwarzania i analizy obrazu do wspomagania diagnostyki medycznej układu pokarmowego. Materiały VII Sympozjum nt.: „Modelowanie i Pomiary w Medycynie”, Kraków/Krynica 2005, s. 123 – 126.

13. M. Dziubiński, S. Walusiak: Badania symulacyjne niezawodności samochodowych instalacji elektrycznych. Teka Komisji Motoryzacji PAN o/Kraków „KONSTRUKCJA, BADANIA, EKSPLOATACJA, TECHNOLOGIA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I SILNIKÓW SPALINOWYCH”, Zeszyt Nr 29-30, Kraków 2005, s.123 - 130.

14. S. Walusiak, M. Dziubiński: Symulacja pracy układu ABS. Teka Komisji Motoryzacji PAN o/Kraków, „KONSTRUKCJA, BADANIA, EKSPLOATACJA, TECHNOLOGIA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I SILNIKÓW SPALINOWYCH”, Zeszyt Nr 29-30, Kraków 2005, s. 473 - 480.

15. A. Boguta: Konstrukcja i zasada działania układu pomiarowego do oceny reakcji dynamicznych nasion podczas ich uderzenia. MOTROL. Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa. Tom 7. Wydawca: Komisja Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN, 2005, s. 35- 41.

16. M. Horyński: Wykorzystanie właściwości elektrycznych do weryfikacji stopnia przemiału ziarna zbóż. MOTROL. Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa. Tom 7. Wydawca: Komisja Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN, 2005, s. 92- 96.

17. S. Walusiak, W. Pietrzyk, M. Dziubiński: Ocena diagnostyczna stanu technicznego pojazdów samochodowych w wybranej stacji diagnostycznej. MOTROL. Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa. Tom 7. Wydawca: Komisja Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN, 2005, s. 217- 228.

18. M. Buczaj, W. Pietrzyk: PLC programmable contropller as a decisive center in alarm systems. IV International Conference “New Electrical and Electronic Technologies and Their Industrial Implementation”, Zakopane 2005, s. 27 – 29.

19. M. Horyński: Management of the intelligent electric EIB system. IV International Conference “New Electrical and Electronic Technologies and Their Industrial Implementation”, Zakopane 2005, s. 45 – 47.

20. A. Sumorek, W. Pietrzyk: Electrostatic bifilar deduster for organic dust removing. IV International Conference “New Electrical and Electronic Technologies and Their Industrial Implementation”, Zakopane 2005, s. 166 –168.

21. M. Podleśny, S. Walusiak: The microprocessor model of an electronic control unit for ignition motors. IV International Conference “New Electrical and Electronic Technologies and Their Industrial Implementation”, Zakopane 2005, s. 200 – 202.

22. A. Boguta: Processing Error Determination for a Measuring Circuit to Test Dynamic Reactions of Seeds. IV International Conference “New Electrical and Electronic Technologies and Their Industrial Implementation”, Zakopane 2005, s. 241 –243.

23. S. Walusiak, M. Dziubiński, W Pietrzyk: An analysis of hydraulic braking system reliability. Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN, Volume V, Lublin 2005, s. 217 - 225.

24. G. Sosnowski: Przegląd algorytmów zarządzania topologią w bezprzewodowych, ruchomych sieciach ad hoc. X poznańska konferencja naukowo – dydaktyczna w dziedzinie telekomunikacji i elektroniki „Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne’ 2005”, Poznań, Materiały, s. 309 – 314.

2006

1.  M. Buczaj: Wykorzystanie alternatywnych źródeł zasilania pojazdów w świetle norm i dyrektyw UE na przykładzie Polski. MOTROL. Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa. Tom 8. Wydawca: Komisja Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN, 2006, s. 12- 19.

2.  A. Sumorek, W. Pietrzyk: Podnoszenie współczynnika wymiany masy procesu suszenia konwekcyjnego za pomocą pola elektrycznego. MOTROL. Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa. Tom 8. Wydawca: Komisja Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN, 2006, s. 204- 210.

3.  A. Sumorek: Podnoszenie bezpieczeństwa stacji roboczych i ograniczanie obciążenia łącz internetowych za pomocą wewnętrznych serwerów aktualizujących. XI Konferencja pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN i Institute of Electrical and Electronics Engineers "Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice’2006", Materiały, Poznań, 2006, s. 13-14.

4.  S. Walusiak, M. Podleśny: Symulacja procesów sterowania pracą silnika ZI z wykorzystaniem języka C+. XI Konferencja pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN i Institute of Electrical and Electronics Engineers "Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice’2006", Materiały, Poznań, 2006, s. 55-56.

5.  M. Horyński: Bezpieczeństwo i eksploatacja urządzeń elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. XI Konferencja pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN i Institute of Electrical and Electronics Engineers "Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice’2006", Materiały, Poznań, 2006, s. 265-266.

6.  S. Walusiak, W. Pietrzyk, M. Dziubiński: Badania symulacyjne układu ABS. XI Konferencja pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN i Institute of Electrical and Electronics Engineers "Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice’2006", Materiały, Poznań, 2006, s. 303-304.

7.  M. Horyński: Wykorzystanie elektrycznych charakterystyk pyłów do weryfikacji stopnia przemiału ziarniaków zbóż. Materiały Konferencji naukowej Komitetu Agrofizyki PAN „Procesy fizyczne w kształtowaniu środowiska i jakości surowców żywnościowych”, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, Lublin 2006, s. 77-78.

8.  W. Pietrzyk: Standaryzacja badań wpływu pola elektromagnetycznego na materiały pochodzenia biologicznego. Materiały Konferencji naukowej Komitetu Agrofizyki PAN „Procesy fizyczne w kształtowaniu środowiska i jakości surowców żywnościowych”, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, Lublin 2006, s. 98-99.

9.  A. Sumorek, W Pietrzyk: Electrostatic Bifilar Deduster for Organic Dust Removing. PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLID STATE V.7, Nr 1, 2006, p.152-156.

10. M. Buczaj: Projekt oprogramowania pracującego w trybie czasu rzeczywistego wspomagającego diagnostykę wideoendoskopową układu pokarmowego. PAK 5bis -2006. VIII Sympozjum „Modelowanie i Pomiary w Medycynie”, Krynica, maj 2006, s. 139 – 142.

11. S. Walusiak, M. Podleśny, W. Pietrzyk: Microprocesor Model to Control ZI Motors. Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN, Volume VIA, Lublin 2006, s. 199 – 206.

12. A. Boguta: Identyfikacja parametrów modelu przetwornika piezoelektrycznego jako czujnika siły uderzeniowej. MOTROL. Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa. Wyd. Komisja Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN, Lublin 2006, Tom 8A, s. 49 - 58.

13. M. Buczaj: Opłacalność zastosowania LPG jako paliwa alternatywnego do zasilania pojazdów w latach 2002 i 2005. MOTROL. Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa. Wyd. Komisja Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN, Lublin 2006, Tom 8A, s. 64 - 73.

14. M. Horyński: Zdalne zarządzanie inteligentną instalacją elektryczną. MOTROL. Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa. Wyd. Komisja Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN, Lublin 2006, Tom 8A, s. 142 - 147.

15. A. Boguta, G. Sosnowski: Identification of parameters of the piezoelectric transducer model. X Międzynarodowa Konferencja „Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu” TRANSCOMP 2006. Vol. 1, 2006 s. 73-78.

16. M. Buczaj: Conception of application of the programmable logic controller as the centre in electronic security system. X Międzynarodowa Konferencja „Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu” TRANSCOMP 2006. Vol. 1, 2006 s. 79-84.

17. G. Sosnowski, A. Boguta: QoS Techniques in wireless and mobile ad hoc networks. X Międzynarodowa Konferencja „Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu” TRANSCOMP 2006. Vol. 2, 2006 s. 283-288.

18. W. Pietrzyk: Standaryzacja badań wpływu pola elektromagnetycznego na materiały pochodzenia biologicznego. Acta Agrophysica, 2006, 8(4) s. 915-921.

 

2007

1.  M. Podleśny. S. Walusiak, W. Pietrzyk: Stanowisko do rejestracji wpływu warunków pracy na czas otwierania wtryskiwaczy w instalacji wtrysku gazu. XII Konferencja ZKwE’07, pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN i Instytutu Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, „Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice", s. 237-238.

2.  M. Podleśny S. Walusiak, W. Pietrzyk: Metody sterowania wtryskiwaczami paliwa gazowego w pojazdach samochodowych. XII Konferencja ZKwE’07, pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN i Instytutu Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, „Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice", s. 239-240.

3.  T. Gajkoś, S. Walusiak: Stanowisko systemu transmisji danych diagnostycznych w układzie wtryskowym samochodu. XII Konferencja ZKwE’07, pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN i Instytutu Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, „Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice", s. 241-242.

4.  S. Walusiak, M. Podleśny, W. Pietrzyk: Charakterystyki korekcyjne w mikroprocesorowym modelu układu sterującego silnika ZI. XII Konferencja ZKwE’07, pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN i Instytutu Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, „Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice", s. 243-244.

5.  M. Dziubiński, S. Walusiak, W. Pietrzyk,: Badania układu zapłonu samochodu zasilanego paliwem gazowym. XII Konferencja ZKwE’07, pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN i Instytutu Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, „Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice", s. 245-246.

6.  A. Sumorek, M. Buczaj: Wirtualizacja środowiska systemu operacyjnego. XII Konferencja ZKwE’07, pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN i Instytutu Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, „Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice", s. 339- 340.

7.  M. Horyński: Organizacja procesu dydaktycznego nauczania o Elektrycznych Systemach Inteligentnych. XII Konferencja ZKwE’07, pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN i Instytutu Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, „Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice", s. 341-342.

8.  A. Boguta: Symulacja wzmacniaczy operacyjnych w programie PSpice. XII Konferencja ZKwE’07, pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN i Instytutu Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Poznańskiej, „Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice", s. 351-352.

9.  M. Buczaj, A. Sumorek: Simulation of motor vehicles instrument panels in LabView environment. Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN, Tom VII, Lublin 2007, s. 51 – 58.

10. M. Buczaj, S. Walusiak, W. Pietrzyk: Diagnosticassessment of technical condition of the shock absorbers in automotive vehicles in a selected diagnostic station. Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN, Tom VII, Lublin 2007, s. 59 – 66.

11. M. Dziubiński, S. Walusiak, W. Pietrzyk: Testing of an ignition system in a car run on various fuels. Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN, Tom VII, Lublin 2007, s. 97 – 104.

12. M. Horyński: Inteligent electric systems in urban traffic control. Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN, Tom VII, Lublin 2007, s. 110 – 115.

13. W. Pietrzyk, M. Podleśny, S. Walusiak: Test stand for recording an effect of operation conditions on injector opening time. Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN, Tom VII, Lublin 2007, s. 192 – 198.

14. S. Walusiak, W. Pietrzyk: Diagnostic evaluation of electrical equipment in automotive vehicles. Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN, Tom VII, Lublin 2007, s. 266 – 276.

15. M. Horyński: EIB Electrical Installation in Intelligent House – Remote Access. 5th International Conference “New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation”, Zakopane 2007, s. 77.

16. A. Boguta: Applicability of a Piezoelectric Transducer to Impact Testing of Seeds. 5th International Conference “New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation”, Zakopane 2007, s. 87.

17. G. Sosnowski: Routing Protocols for Highly Mobile Multihop Ad Hoc Networks. 5th International Conference “New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation”, Zakopane 2007, s.95.

18. M. Buczaj: Application of Programmable Logic Controllers PLC to Build Electronic Alarm Systems. 5th International Conference “New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation”, Zakopane 2007, s. 106.

19. M. Buczaj: Methods of Measurements of Pathology Size Using in Endocopy Diagnostic of Alimentary System. 5th International Conference “New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation”, Zakopane 2007, s. 107.

20. M. Podleśny, S. Walusiak, W Pietrzyk: The Correction of Characteristics Controlling ZI Engine Operation in Microprocessor – Based Controller Model. 5th International Conference “New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation”, Zakopane 2007, s.134.

21. M. Podleśny, S. Walusiak, W Pietrzyk: Electromagnetic Interference Influence on the Fuel Injection Vontroller Operation in Spark – Ignition Combustion Engines. 5th International Conference “New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation”, Zakopane 2007, s.135.

22. M. Podleśny, W Pietrzyk, S. Walusiak: LPG fuel injectors testing on the test stand. Bomputer Aplications in Electrical Engineering, Poznań University of Technology, Poznań 2007, ISBN 978-83-924978-7-8, str. 248-263.

 

2008

1.  M. Horyński: Instalacje elektryczne EIB w inteligentnym domu – komunikacja bezprzewodowa. Przegląd elektrotechniczny Vol. 2008, Nr 3, s. 105 -107.

2.  A. Boguta: Wykorzystanie przetwornika piezoelektrycznego w badaniach uderzeniowych nasion. Przegląd elektrotechniczny Vol. 2008, Nr 3, s. 123 -125.

3.  G. Sosnowski: Protokoły routingu w mobilnych sieciach ad hoc. Przegląd elektrotechniczny Vol. 2008, Nr 3, s. 146 -149.

4.  M. Buczaj, P. Kowalik: Wykorzystanie sterowników programowalnych PLC do budowy elektronicznych systemów alarmowych. Przegląd elektrotechniczny Vol. 2008, Nr 3, s. 178 -180.

5.  M. Buczaj: Metody oceny wielkości schorzeń w diagnostyce endoskopowej układu pokarmowego. Przegląd elektrotechniczny Vol. 2008, Nr 3, s. 181 -183.

6.  M. Podleśny, S. Walusiak, W. Pietrzyk: Korekcja charakterystyk sterujących pracą silnika ZI w mikroprocesorowym modelu sterownika. Przegląd elektrotechniczny Vol. 2008, Nr 3, s. 228 -230.
7. M. Podleśny, S. Walusiak, W. Pietrzyk: Wpływ zakłóceń elektromagnetycznych na pracę sterownika wtrysku paliwa w silnikach spalinowych o zapłonie iskrowym. Przegląd elektrotechniczny Vol. 2008, Nr 3, s. 231 -233.

8.  A. Sumorek, M. Ścibisz, W. Pietrzyk, M. Horyński: Filtr bifilarny. Przegląd elektrotechniczny Vol. 2008, Nr 3, s. 289 - 291.

9.  M. Dziubiński, S. Walusiak, W. Pietrzyk: Badania diagnostyczne jednostki sterującej samochodu. XIII Conference ZKwE’08 „ Computer applications in electrical engineering”, s. 187-188.

10. M. Podleśny, S. Walusiak, W. Pietrzyk: Mikroprocesorowy pomiar zużycia paliwa w układach wtryskowych silników ZI. XIII Conference ZKwE’08 „ Computer applications in electrical engineering”, s. 189-190.

11. S. Walusiak, J. Majcher, T. Król, W. Pietrzyk: Możliwości wykorzystania scalonych czujników przyspieszenia do pomiaru parametrów dynamicznych pojazdu. XIII Conference ZKwE’08 „ Computer applications in electrical engineering”, s. 191-192.

12. S. Styła, S. Walusiak, W. Pietrzyk: Wykorzystanie pakietu LabView w procesie projektowania sterownika silnika spalinowego. XIII Conference ZKwE’08 „ Computer applications in electrical engineering”, s. 193-194.

13. M. Horyński, J. Majcher: Inteligentne oświetlenie w nowoczesnych budynkach. XIII Conference ZKwE’08 „ Computer applications in electrical engineering”, s. 281-282.

14. S. Styła, S. Walusiak, Ł. Cienkiera, W. Pietrzyk: Symulacyjny model sterowania czasem wtrysku silnika samochodowego. Teka Komisji Motoryzacji, PAN Oddział w Krakowie, Zeszyt Nr 33-34, 2008, s. 405-412.

15. M. Dziubiński, S. Walusiak, W. Pietrzyk: Computerized diagnostic for the fuel injection control system. PTNSS, COMBUSTION ENGINES - Silniki Spalinowe, 1/2008 (132), s. 25-31.

16. M. Horyński: Heating system control in an intelligent building. Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, PAN Oddział Lublin, 2008, 8, s. 83-88

17. S. Styła, S. Walusiak, W. Pietrzyk: Computer simulation possibilities in modelling of ignition advance angle control in motor and agricultural vehicles. Teka Komisji Motoryzacji Energetyki i Rolnictwa, PAN Oddział Lublin, 2008, 8, s. 231-240.

18. W. Skierucha, A. Wilczek, M. Horyński, A. Sumorek: Determination of electromechanical properties of dusts obtained from cereal grain. Transactions of the ASABE, Vol. 51(1).

19. Monografia: Elektrofiltr bifilarny do usuwania pyłów pochodzenia roślinnego, pod redakcją W. Pietrzyka, Wydawnictwo Naukowe FRNA, Lublin, 2008.

 

2009

1.  Boguta A., Ostrowski S., Ozimek H.: Evaluation of efficiency of light emitting diodes (LEDs) for lighting system in the cars. Electrical Engineering, Issue 60, Poznań 2009, s. 233-241.

2.  Boguta A.: Ocena przydatności diod LED do instalacji oświetleniowych samochodów. XIV Conference ZKwE’2009 „Computer Applications in Electrical Engineering”, s. 225-226.

3.  Buczaj M., Buczaj A.: Komputerowy system kontroli poziomu zapylenia w młynie zbożowym. XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zastosowanie technologii informacyjnych w rolnictwie”, Poznań – Puszczykowo 2009, s. 13-14.

4.  Buczaj M., Kowalik P.: Wykorzystanie sterowników PLC do budowy systemów realizujących funkcje SSWiN i SSP w budynku mieszkalnym. Zabezpieczenia nr 3/2009, s. 16-22.

5.  Buczaj M.: Czas jako kryterium skuteczności przebiegu procesu neutralizacji zagrożeń w systemach nadzorujących stan chronionego obiektu. Zabezpieczenia nr 6/2009, s. 56-61.

6.  Buczaj M.: Integracja systemów alarmowych i systemów zarządzających pracą urządzeń w budynku mieszkalnym. Zabezpieczenia nr 4/2009, s. 64-68.

7.  Horyński M., Majcher J.: Sterowanie instalacjami HVAC w nowoczesnych budynkach. XIV Conference ZKwE’2009 „Computer Applications in Electrical Engineering”, s. 149-150.

8.  Majcher J., Walusiak S., Król T.: Możliwość pomiaru niektórych parametrów dynamicznych pojazdów mechanicznych z wykorzystaniem scalonych czujników przyśpieszenia. MOTROL, 2009, s. 116-123.

9.  Styła S., Sumorek A.: Wybrane przypadki diagnostyki akumulatorów ołowiowych stosowanych w samochodach osobowych. MOTROL, 2009, s. 180-187.

10. Styła S., Walusiak S., Goliński P.: Diagnostyka pokładowa w badaniach układu sterowania silnikiem o zapłonie iskrowym na przykładzie oprogramowania DeltaScan. XIV Conference ZKwE’2009 „Computer Applications in Electrical Engineering”, s. 219-220.

11. Styła S., Walusiak S., Pietrzyk W.: Wykorzystanie komputerów w diagnostyce poduszek powietrznych samochodów osobowych. XIV Conference ZKwE’2009 „Computer Applications in Electrical Engineering”, s. 217-218.

12. Styła S.: On-board diagnostics in the tests of spark ignition vehicles on the example of deltascan software. Electrical Engineering, Issue 60, Poznań 2009, s. 213-223.

 

2010

1.  Buczaj M.: Wykorzystanie telefonii mobilnej i Internetu w procesie przekazywania informacji w systemach nadzorujących stan chronionego obiektu. Zabezpieczenia nr 1/2010, s. 56-61.

2.  Majcher J., Horyński M.: Wizualizacja stanu instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych. XV Scientific Conference ZKwE’2010 „Computer Applications in Electrical Engineering”, s.123-124.

3.  Majcher J., Horyński M.: HVAC System Control In Modern Buildings. Poznań University of Technology Academic Journals, Electrical Engineering, Issue 61, s. 147-155.

4.  Styła S.: Funkcjonalność komputerów pokładowych stosowanych we współczesnych samochodach. Przegląd Elektrotechniczny 7/2010, s. 215-217.

5.  Horyński M.: Zastosowanie wejść i wyjść binarnych w układach automatyki inteligentnego budynku. Przegląd Elektrotechniczny 7/2010, s. 218-220.

6.  Boguta A., Ostrowski S., Ozimek H: Elektrooszczędne półprzewodnikowe źródła światła stosowane w technice motoryzacyjnej. Przegląd Elektrotechniczny 7/2010, s. 224-226.

7.  Pietrzyk W., Rolicz P.: Obliczanie metodą przybliżoną sił elektrodynamicznych działających na dielektryk w polu elektrycznym uzwojenia bifilarnego. Przegląd Elektrotechniczny 7/2010, s.230-231.

8.  Sumorek A.: The Influence of Granulation of Dust on Effiency of Bifilar Winding. Przegląd Elektrotechniczny 7/2010, s. 238-240.

9.  Buczaj M.: Wstępna klasyfikacja i segregacja obrazów endoskopowych jako proces wpływający na jakość dokumentacji medycznej. Przegląd Elektrotechniczny 7/2010, s. 305-307.

10. HoryńskiM., Pietrzyk W.: The Correlation Between Electrical Permeability of a Mixture and Quantitative Composition of Granulates. Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, vol. X, s. 90-100.

11. Majcher J., Horyński M.: Use of Building Management Elements of the EIB System in Safety Systems. Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, vol. X, s. 256-264.

12. Sumorek A.: Safe Communications Among Vehicle Sub-assemblies on the Basis of the Embedded Functions of CAN Protocol. Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, vol. X, s.432-439.

13. Boguta A., Pietrzyk W.: Ocena parametrów świetlnych żarówek halogenowych stosowanych w reflektorach samochodowych. Motrol - Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa, tom 12, s. 30-35.

14. Buczaj M., Drożdż M.: Wewnętrzny system diagnostyki układu oświetlenia w pojazdach samochodowych. Motrol - Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa, tom 12, s. 36-45.

15. Buczaj M., Sumorek A.: Wirtualny system nadzoru sterujący pracą systemu sygnalizacji włamania i napadu. Motrol - Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa, tom 12, s. 46-53.

16. Styła S.: Analiza możliwości i funkcjonalność elektronicznych liczników dystrybutorów paliw. Motrol - Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa, tom 12, s. 139-144.

17. Sumorek A., Buczaj M.: Przyszłość magistrali Local Interconnect Network. Motrol - Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa, tom 12, s. 145-157.

18. Boguta A.: Oczyszczanie elektrofiltrów metodą udarową. Przegląd Elektrotechniczny 11/2010, s. 163-165.

19. Horyński M.: Ocena instalacji oświetleniowej we współczesnych budynkach. Motrol - Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa, tom 12 C, s. 367-372.

20. Sumorek A.: Zróżnicowanie parametrów elektrycznych sygnałów protokołu CAN w pojazdach. Logistyka 6/2010, s. 3263-3272.

21. Horyński M., Pietrzyk W.: Zastosowanie inteligentnych systemów magistralnych do sterowania napędami bramowymi. Logistyka 6/2010, s. 1101-1109.

22. Buczaj M., Daniluk M.: Wykorzystanie modułu GSM do zdalnego monitorowania i zarządzania pracą wybranych układów w pojazdach. Logistyka 6/2010, s. 445-452.

23. Majcher J.: Wykorzystanie uzwojenia bifilarnego w procesie elektroseparacji rozdrobnionych materiałów pochodzenia roślinnego. Warsztaty doktoranckie WD2010. Lublin 2010. Materiały.

24. Buczaj M.: Wykorzystanie czujek ultradźwiękowych w ochronie peryferyjnej obiektu do zabezpieczenia okien skrzynkowych. Logistyka 6/2010, s. 437-444.

25. Boguta A.: Ocena parametrów świetlnych żarówek halogenowych H4. Logistyka 6/2010, s. 363-369.

26. Styła S.: Diagnostyka uszkodzeń wybranych elementów układu sterowania praca silnika ZI. Logistyka 6/2010, s. 3255-3262.

27. Horyński M., Majcher J.: Możliwość wizualizacji stanu instalacji w inteligentnych budynkach. Napędy i sterowanie – Miesięcznik Techniczno-Informacyjny Nr 12(140), s. 90-92.

28. Buczaj M., Buczaj A.: System of monitoring of dust level in mills from the aspekt of workers exposure to grain and flour dust. Monografia: Directions of Scientific Works in Construction and Exploitation of Chosen Agricultural Machines. Warszawa 2010, s. 5-14.

29. Majcher J., Horyński M.: Wykorzystanie systemu otwartego do kontroli mikroklimatu w pomieszczeniach gospodarczych. XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zastosowanie Technologii Informacyjnych w Rolnictwie. Kazimierz Dolny 2010. Materiały s. 56.

30. Szwed G., Majcher J.: Wykorzystanie pola elektrostatycznego w separacji rozdrobnionych materiałów roślinnych. Acta Agrophysica vol. 15 zesz. 2, 2010, s. 417-427.

31. Szwed G., Majcher J.: Możliwość zastosowania pola elektrostatycznego w separacji rozdrobnionych nasion rzepaku. Postępy Nauki i Techniki 4/2010. Lublin 2010, s. 144-150.

32. Majcher J.: Wykorzystanie uzwojenia bifilarnego w procesie elektroseparacji rozdrobnionych materiałów pochodzenia roślinnego. Prace Instytutu Elektrotechniki, zeszyt 247, Warszawa 2010, s. 117-126.

33. Horyński M., Majcher J.: Wykorzystanie systemu otwartego do kontroli mikroklimatu w pomieszczeniach gospodarczych. Inżynieria Rolnicza, 2010 (w druku).

 

2011

1.   Boguta A.: Zastosowanie diod LED w technice oświetleniowej samochodów. Materiały konferencyjne, VIII Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans, Szczyrk, 12-15.04.2011, s. 52.

2.  Buczaj M.: System jednoczesnego sterowania ustawieniami kamer obrotowych systemu CCTV do zastosowania w nadzorze infrastruktury logistycznej. Materiały konferencyjne, VIII Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans, Szczyrk, 12-15.04.2011, s. 55.

3.  Styła S.: Zastosowanie kamery termowizyjnej w diagnostyce obwodu ogrzewania pojazdów samochodowych. Materiały konferencyjne, VIII Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans, Szczyrk, 12-15.04.2011, s. 297.

4.  Styła S., Wróbel K.: Ocena strat ciepła kabiny pasażerskiej podczas eksploatacji samochodu osobowego w okresie zimowym. Materiały konferencyjne, VIII Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans, Szczyrk, 12-15.04.2011, s. 298.

5.  Sumorek A.: Zróżnicowanie protokołów diagnostycznych, sterujących i multimedialnych w pojazdach. Materiały konferencyjne, VIII Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans, Szczyrk, 12-15.04.2011, s. 300.

6.  Boguta A.: Zastosowanie diod LED w technice oświetleniowej samochodów. Logistyka 3/2011, s. 193-198.

7.  Styła S.: Zastosowanie kamery termowizyjnej w diagnostyce obwodu ogrzewania pojazdów samochodowych. Logistyka 3/2011, s. 2559-2566.

8.  Styła S., Wróbel K.: Ocena strat ciepła kabiny pasażerskiej podczas eksploatacji samochodu osobowego w okresie zimowym. Logistyka 3/2011, s. 2567-2573.

9.  Sumorek A.: Zróżnicowanie protokołów diagnostycznych, sterujących i multimedialnych w pojazdach. Logistyka 3/2011, s. 2583-2592.

10. Horyński M.: Programowanie graficzne w sterowaniu inteligentną instalacją elektryczną. Rynek Energii nr 3(94), s. 109-115, ISSN 1425-5960.

11. Boguta A.: Application of IP monitoring in the supervising system of a building. Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, vol. XI, ISSN 1641-7739, s. 9-17.

12. Buczaj M., Sumorek A.: The use of LabVIEW environment for the building of supervision system controlling the climatic and technical parameters in farm rooms. Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, vol. XI, ISSN 1641-7739, s. 18-28.

13. Horyński M.: Indoor climate control in EIB System. Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, vol. XI, ISSN 1641-7739, s. 114-122.

14. Horyński M.: Computer - aided design of virtual supervision systems for the electric system in contemporary buildings. Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, vol. XI, ISSN 1641-7739, s. 123-134.

15. Horyński M., Pietrzyk W.: Mutual support of intelligent building components in the scope of lighting control. Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa vol. XI, ISSN 1641-7739, s. 135-142.

16. Styła S., Pietrzyk W.: The identification of operational failures of the heating, ventilation and air-conditioning circuit in the car by means of thermovision methods. Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa vol. XI, ISSN 1641-7739, s. 354-362.

17. Sumorek A., Buczaj M.: The problems in fibre optic communication in the communication systems of vehicles. Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, vol. XI, ISSN 1641-7739, s. 363-372.

18. Buczaj M., Buczaj A.: Komputerowy system sterowania układem wentylacyjnym i odpylającym w młynie zbożowym. Inżynieria Rolnicza 1(126)/2011, s. 15-21, ISSN 1429-7264.

19. Buczaj M.: Strefowa organizacja systemów alarmowych w aspekcie realizacji założonych zadań ochrony w obiektach budowlanych. Zabezpieczenia nr 5(81)/2011, s. 46-49.

20. Pietrzyk W., Horyński M.: Organic dusts, Electrostatic properties. Encyclopedia of Agrophysics, Springer. s.523-526.

21. Majcher J., Szwed G.: Segregacja szczególnie trudnych do rozdzielenia grup roślin przy pomocy pola elektrostatycznego. Prace Instytutu Elektrotechniki, zeszyt 251/ 2011, s. 21-29.

22. Boguta A.: Elektroniczna modyfikacja parametrów pracy silnika samochodowego o zapłonie samoczynnym. Motrol – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa, tom 13, s. 21-27.

23. Buczaj M.: Eliminacja czynnika ludzkiego przez techniczne środki przekazu informacji w systemach nadzoru nad stanem chronionego obiektu. Motrol – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa, tom 13, s. 34-42.

24. Horyński M.: Wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł energii we współczesnych budynkach. Motrol – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa, tom 13, s. 150-156.

25. Styła S.: Problemy z eksploatacją czujników prędkości obrotowej stosowanymi w pojazdach samochodowych. Motrol – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa, tom 13, s. 281-289.

26. Sumorek A., Pietrzyk W.: Sterowanie dostępem węzłów mechatronicznych do sieci informacyjnych pojazdów. Motrol – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa, tom 13, s. 290-301.

27. Styła S.: Problemy w ocenie stanu technicznego samochodowych akumulatorów ołowiowych. I Sympozjum Naukowe Elektryków i Informatyków. Materiały pokonferencyjne. Lublin 2011, str. 106-107.

28. Buczaj M.: Integracja systemów sterowania i nadzoru w budynkach w aspekcie realizacji przez nie zadań systemów alarmowych. Logistyka 6/2011, s. 335-342.

29. Boguta A., Styła S.: Zastosowanie diod LED w technologii doświetlania zakrętów. Logistyka 6/2011, s. 249-254.

30. Horyński M.: Inteligentna instalacja elektryczna KNX w zarządzaniu pracą budynku serwisowego elektroniki samochodowej. Logistyka 6/2011, s.1367-1375.

31. Styła S.: Stanowisko dydaktyczne do badania algorytmów sterujących silnikiem ZI w standardzie OBD. Logistyka 6/2011, s. 2779-2787.

32. Sumorek A.: Porównanie testerów uniwersalnych i dedykowanych w diagnozie pojazdu. Logistyka 6/2011, s. 3591-3600.

33. Buczaj M.: Zapomniane ultradźwięki, zastosowanie dopplerowskich czujek ruchu w systemach alarmowych w obiektach budowlanych. Zabezpieczenia 6/2011, s. 68-71.

34. Jasińska J., Majcher J.: Ochrona prawna utworów muzycznych pobieranych z sieci. Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska 4/2011, s. 33-36.

35. Jakubowski M., Majcher J., Czerniak M.: The adoption of robotparadigms in education process. Red. Hogeforster M.: Bildungspolitische strategien heute und morgen rund um das mare balticum. Hamburg 2011, s. 90-102.

36. Majcher J.: Electrical properties as another criteria of the distribution seeds of mustard from the seeds gallium aparine. Warsztaty Doktoranckie IIPHDW2011. Zielona Góra. 2011, s. 117.

37. Jasińska J., Majcher J.: Legal aspects of collecting tunes from the internet. Warsztaty Doktoranckie IIPHDW2011. Zielona Góra 2011, s. 145.

38. Sumorek A.: The comparison of potential use of electric filters with bifilar Winding and discharging filters. Materiały konferencyjne, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa NEET’2011, Zakopane, 28.06-01.07.2011, s.48.

39. Horyński M.: The application of dispersed processing networks in order to optimize the energy consumption in contemporary buildings. Materiały konferencyjne, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa NEET’2011, Zakopane, 28.06-01.07.2011, s.49.

40. Styła S.: The evaluation of alternator technical condition on the basis of thermovision tests. Materiały konferencyjne, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa NEET’2011, Zakopane, 28.06-01.07.2011, s.60.

41. Boguta A.: Modern light sources in automotive engineering. Materiały konferencyjne, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa NEET’2011, Zakopane, 28.06-01.07.2011, s.89.

42. Buczaj M.: Integration of supervision alarm system with the control and management systems in the electric equipment applied at buildings. Materiały konferencyjne, VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa NEET’2011, Zakopane, 28.06-01.07.2011, s.163.

43. Buczaj M.: System jednoczesnego sterowania ustawieniami kamer obrotowych systemu CCTV do zastosowania w nadzorze infrastruktury logistycznej. Logistyka 3/2011, s. 215-222.

 

2012

1. M. Buczaj, A. Buczaj: The use of labview environment for the building of the grain Dust control system in grain mill. Econtechmod. An International quarterly journal on economics of technology and modelling processes-2012, Vol. I, No I, str. 21-26. ISSN 2084-5715.

2. M. Horyński, W. Pietrzyk, A.Boguta: A model of an energy efficient building automation system. Econtechmod. An International quarterly journal on economics of technology and modelling processes-2012, Vol. I, No I, str. 41-45. ISSN 2084-5715.

3. K. Wróbel, S. Styła, A. Sumorek: Use of GIS systems in the construction of hydraulic model of networks. Econtechmod. An International quarterly journal on economics of technology and modelling processes-2012, Vol. I, No 2, str. 63-67. ISSN 2084-5715.

4. A. Boguta, T. Chrzanowski: Symulacja pracy elektronicznego sterownika silnika Common Rail. Logistyka 3/2012, ISSN 1231-5478, s. 135-144.

5. M. Buczaj: Koncepcja zarządzanego przez mikrokomputer systemu alarmowego nadzorującego stan chronionego obiektu logistycznego. Logistyka 3/2012, ISSN 1231-5478, s. 211-218.

6. M. Buczaj, Ł. Panek: Model autonomicznej mobilnej platformy transportowej do przewozu ładunków w obiektach infrastruktury logistycznej. Logistyka 3/2012, ISSN 1231-5478, s. 219-226.

7. M. Horyński, S. Styła: Wykorzystanie instalacji magistralnej EIB/KNX do zarządzania energią w samochodach typu CAMPER. Logistyka 3/2012, ISSN 1231-5478, s. 809-814.

8. S. Styła: Wpływ uszkodzeń instalacji elektrycznej pojazdów samochodowych na pracę układu wtryskowego. Logistyka 3/2012, ISSN 1231-5478, s. 2123-2129.

9. A. Sumorek: Możliwość wykorzystania funkcji protokołów komputerowych w sieci komunikacyjnej pojazdu. Logistyka 3/2012, ISSN 1231-5478, s. 2137-2141.

10. M. Kapusta, S. Styła: Ograniczenia standardu OBD w diagnostyce wybranych obwodów pojazdów spalinowych. II Sympozjum Elektryków i Informatyków, materiały pokonferencyjne. Lublin 2012, s. 75-81.

11. P. Piechniak, A. Książek, M. Buczaj: Zdalne zarządzanie systemami kontroli i nadzoru nad stanem chronionego obiektu. II Sympozjum Elektryków i Informatyków, materiały pokonferencyjne. Lublin 2012, s. 101-102.

12. M. Piechnik, S. Styła: Analiza porównawcza konwencjonalnego i diodowego oświetlenia samochodów osobowych. II Sympozjum Elektryków i Informatyków, materiały pokonferencyjne. Lublin 2012, s. 103.

13. M. Buczaj: Komputerowe i programowe wspomaganie procesu sterowania ustawieniami kamer PTZ w systemie monitoringu wizyjnego CCTV. Materiały pokonferencyjne. Sympozjum „Ergonomia w gospodarce opartej na wiedzy”, Kazimierz Dolny 2012, s. 13.

14. A. Boguta: The wireless notification systems used in car alarm systems. Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa. Vol. 12, No 1, ISSN 1641-7739, s. 9-12.

15. M. Horyński: Energy efficient control of lighting in an inteligent building. Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa. Vol. 12, No 1, ISSN 1641-7739, s. 61-67.

16. S. Styła: Impact of parasite resistance on operation of ignition system in motor vehicle. Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa. Vol. 12, No 1, ISSN 1641-7739,
s.269-273.

17. A. Sumorek, M. Buczaj: New elements in vehicle communication ”media oriented systems transport” protocol. Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa. Vol. 12, No 1, ISSN 1641-7739, s.275-279.

18. M. Buczaj: Systemy sterowania i nadzoru szyte na miarę. Zabezpieczenia 6/2012, str.20-24.

19. M. Jakubowski, G. Maciąg, J. Majcher: Diversities i use of computer games and toys in education process. Postępy Nauki i Techniki nr 13, 2012, str. 135-141.

20. M. Horyński: Interaktywne instalacje w inteligentnych budynkach. Napędy i sterowanie. Nr 12/2012, str. 70-73.

21. A. Sumorek: Problemy detekcji uszkodzeń podzespołów mechatronicznych pojazdów. TTS – Technika Transportu Szynowego nr 9/2012, ISSN 1232-3829, str. 1187-1195.

22. M. Horyński: Inteligentne systemy magistralne w sterowaniu instalacjami nawadniającymi boiska piłkarskie. TTS – Technika Transportu Szynowego nr 9/2012, ISSN 1232-3829, str. 1273-1282.

23. M. Buczaj: Kształtowanie się cen paliwa LPG oraz ich zmienność w porównaniu z paliwem U95 w latach 2002-2011. TTS – Technika Transportu Szynowego nr 9/2012, ISSN 1232-3829, str. 1695-1702.

24. S. Styła: Odwzorowanie rzeczywistych warunków pracy układu ABS w warunkach laboratoryjnych. TTS – Technika Transportu Szynowego nr 9/2012, ISSN 1232-3829, str. 1197-1203.

25. A. Boguta: Impulsowa regeneracja akumulatorów ołowiowych. TTS – Technika Transportu Szynowego nr 9/2012, ISSN 1232-3829, str. 2241-2245.

26. A. Boguta, W. Pietrzyk: Elektroniczna regeneracja akumulatorów ołowiowych z zastosowaniem ładowania impulsowego. MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa, Vol. 14, No 5, str. 9-11. ISSN 1730-8658.

27. M. Buczaj, W. Pietrzyk: Opłacalność zastosowania LPG jako paliwa alternatywnego do zasilania pojazdów w latach 2002-2011. MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa, Vol. 14, No 5, str. 13-17. ISSN 1730-8658.

28. M. Horyński: Model do badania komunikacji w inteligentnym budynku w standardzie KNX. MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa, Vol. 14, No 5, str. 63-67. ISSN 1730-8658.

29. S. Styła: Diagnostyka rozrusznika samochodowego w warunkach laboratoryjnych. MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa, Vol. 14, No 5, str. 129-133. ISSN 1730-8658.

30. A. Sumorek: Problemy usuwania uszkodzeń urządzeń elektroniki pojazdowej – wybrany przypadek. MOTROL – Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa, Vol. 14, No 5, str. 135-141. ISSN 1730-8658.

31. Jakubowski M., Maciąg G., Majcher J.: Some Problems with the Use of the MGL Methods in Schools. In: Monograph E-learning for Societal Needs, Scientific Editor: Eugenia Smyrnova-Trybulska, University of Silesia, Katowice, Studio-Noa, 2012, pp 507-514, 557 p. ISBN 978-83-60071-59-5.

 

2013

1. Styła s., Boguta A., Wróbel K.: Alternator diagnostics by means of an oscilloscope and infrared radiation - comparison of methods. Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN, 2013, nr 1, vol. 13, s. 185-190.

2. Boguta A., Horyński M.: Automatic measurement of time constant for temperature sensors. Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN, 2013, nr 1, vol. 13, s. 15-18.

3. Sumorek A.: The comparison of potential use of electric filters with bifilar winding and discharge filters. Przegląd Elektrotechniczny, 2013, nr 3b, vol. 89, s. 267-269.

4. Sumorek A., Buczaj M., Horyński M., Boguta A., Styła S.: Dobór języka programowania kontrolera PLC. TTS Technika Transportu Szynowego, 2013, nr 10, s. 2319-2329.

5. Horyński M.: Efektywne wykorzystanie energii w domach z odnawialnymi żródłami energii. TTS Technika Transportu Szynowego - 2013, nr 10, s. 827-836.

6. Horyński M.: Energooszczędne instalacje inteligentne w obiektach agroturystycznych. Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2013, nr 3, s. 273-280.

7. Horyński M., Styła S.: Intelligent control for HVAC devices in LCN system. Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN, 2013, nr 1, vol. 13, s. 57-63.

8. Styła S.: Komputerowe wspomaganie projektowania oświetlenia elektrycznego na przykładzie stacji kontroli pojazdów. TTS Technika Transportu Szynowego, 2013, nr 10, s. 1319-1326.

9. Horyński M., Styła S., Boguta A., Buczaj M., Sumorek A.: Model energooszczędnej instalacji domowej w warunkach budownictwa wiejskiego. Motrol. Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa, 2013, nr 1, vol. 15, s. 47-52.

10. Styła S., Boguta A.: Możliwości diagnostyczne interfejsów pracujących w standardzie OBD. Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2013, nr 3, s. 957-966.

11. Styła S., Pietrzyk W.: Ocena stanu technicznego alternatora na podstawie badań termowizyjnych. Przegląd Elektrotechniczny, 2013, nr 4, vol. 89, s. 296-298.

12. Buczaj M., Sumorek A., Buczaj A.: Program platform aiding PTZ cameras operator work in CCTV system - improvement in the scope of functionality and ergonomics of system use. Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN, 2013, nr 1, vol. 13, s. 23-30.

13. Boguta A.: Reflektor świateł drogowych i mijania oparty na technologii LED. TTS Technika Transportu Szynowego, 2013, nr 10, s. 2491-2498.

14. Boguta A., Horyński M., Styła S., Sumorek A.: Regeneracja akumulatorów zasadowych z wykorzystaniem ładowarek impulsowych. Motrol. Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa - 2013, nr 1, vol. 15, s. 7-10.

15. Buczaj M.: Rynek alternatywnych źródeł zasilania pojazdów w Polsce. Ekopaliwa w świetle uwarunkowań prawnych UE. PALIWO I ENERGETYKA, 2013, nr 4, s. 52-55.

16. Styła S., Boguta A., Sumorek A., Horyński M., Buczaj M.: Symulacja układów bezpieczeństwa czynnego pojazdów samochodowych z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego. Motrol. Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa, 2013, nr 1, vol. 15, s. 143-148.

17. Buczaj M.: The use of ultrasonic detectors in peripheral object protection for casement windows security. Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN - 2013, nr 1, vol. 13, s. 31-36.

18. Sumorek A.: Wielokrotne błędy węzłów mechatronicznych w pojeździe. Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2013, nr 3, s. 371-377.

19. Buczaj M.: Wpływ konfiguracji i sposobu integracji systemów alarmowych z systemami sterowania i zarządzania pracą urządzeń w budynkach na dobór wielkości zasilania rezerwowego. Przegląd Elektrotechniczny, 2013, nr 5, vol. 89, s. 278-280.

20. Boguta A.: Współczesne źródła światła w technice motoryzacyjnej. Przegląd Elektrotechniczny, 2013, nr 4, vol. 89, s. 323-325.

21. Boguta A., Styła S.: Wykorzstanie programowania graficznego w symulacji pracy układu sterowania silnikiem ZI i ZS. Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2013, nr 3, s. 947-955.

22. Buczaj M., Sumorek A., Horyński M., Styła S.: Wykorzystanie środowiska LabView w procesie dydaktycznym z zakresu sterowania ustawieniami kamer PTZ. TTS TECHNIKA TRANSPORTU SZYNOWEGO, 2013, nr 10, s. 1613-1623.

23. Horyński M.: Zastosowanie sieci o inteligencji rozproszonej w celu optymalizacji zużycia energii we współczesnych budynkach. Przegląd Elektrotechniczny, 2013, nr 4, vol. 89, s. 293-295.

24. Sumorek A.: Zastosowanie urządzeń Bluetooth w komunikacji przemysłowej. TTS Technika Transportu Szynowego, 2013, nr 10, s. 2505-2513.

25. Buczaj M.: Zmienność cen gazu LPG i benzyny U95 w poszczególnych miesiącach roku w latach 2002-2012. Autobusy – Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2013, nr 3, s. 679-687.

 

2014

1. Sumorek A., Elektrotechnologie wspomagające przetwarzanie materiałów dielektrycznych pochodzenia roślinnego. Informatyka, Automatyka, Pomiary W Gospodarce i Ochronie Środowiska, 2014, nr 2, s. 11-12.

2. Horyński M., Energy management in building objects adapted for users with reduced mobility. Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN, 2014, nr 3, vol. 14, s. 29-36.

3. Sumorek A., Buczaj M., The evolution of “Media Oriented Systems Transport” protocol. Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN, 2014, nr 3, vol. 14, s. 115-120.

4. Styła S., Examination of an electromagnetic mill structure by means of infrared radiation. Przegląd Elektrotechniczny, 2014, nr 3, vol. 90, s. 179-182.

5. Buczaj M., Jednoczesne sterowanie ustawieniami wielu kamer PTZ w systemie monitoringu wizyjnego CCTV. Przegląd Elektrotechniczny, 2014, nr 4, vol. 90, s. 153-156.

6. Sumorek A., Komunikacja Machine-to-Machine. Logistyka, 2014, nr 3, s. 6061-6069.

7. Styła S., Laboratory tests of force sensor applied in agricultural mechatronic equipment. Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN, 2014, nr 3, vol. 14, s. 111-114.

8. Horyński M., Model energooszczędnej instalacji HDL-Bus Pro w Przychodni Lekarza Rodzinnego. Napędy i Sterowanie, Miesięcznik Naukowo-Techniczny, 2014, nr 6, s. 36-39.

9. Majcher J., Rola magistrali CAN w diagnostyce współczesnych ciągników rolniczych. Logistyka, 2014, nr 3, s. 4083-4088.

10. Sumorek A., Buczaj M., Uniwersalna platforma pomiarowa dla środowiska LabVIEW. Logistyka, 2014, nr 3, s. 6070-6079.

11. Buczaj M., Sumorek A., The use of voice messages generators in the integrated control and supervision systems installed in laboratory rooms. Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN, 2014, nr 3, vol. 14, s. 9-16.
12. Styła S., Wpływ napięcia zasilania na pracę elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. Logistyka, 2014, nr 3, s. 6028-6035.

13. Buczaj M., Wspomaganie pracy zasilacza rezerwowego systemu alarmowego przez ogniwa fotowoltaiczne. Logistyka, 2014, nr 3, s. 797-806.

14. Horyński M., Wykorzystanie serwerów wizualizacyjnych do zarządzania energią w inteligentnych budynkach. Logistyka, 2014, nr 3, s. 2367-2376.

15. Styła S., Boguta A., Wykorzystanie urządzeń pracujących w standardzie OBD w szkoleniu diagnostów samochodowych. Logistyka, 2014, nr 3, s. 6036-6043.

16. Buczaj M., Zarządzanie własnością intelektualną w jednostkach naukowych – staż na Słowacji. Biuletyn Informacyjny Politechniki Lubelskiej, 2014, nr 1, vol. 35, s. 23-23.

17. Horyński M., Majcher J., Zastosowanie inteligentnego systemu budynkowego Domito do zapewnienia efektywności energetycznej w budynku usługowym. Logistyka, 2014, nr 3, s. 2377-2383.

18. Boguta A., Majcher J., Zastosowanie półprzewodnikowych żródeł światła do oświetlenia pomieszczeń użytkowych. Logistyka, 2014, nr 3, s. 624-629.

19. Horyński M., Majcher J., Zdalny nadzór nad inteligentnym budynkiem, Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering, 2014, nr 79, s. 181-188.

...

 


aktualizowane 07-10-2014