Główna
O nas
Projekty
Materiały
Zdjęcia
Kontakt
Linki

 

 

Statut Koła Nukowego Automatyki

Rozdział I - Postanowienia ogólne

1. Koło Naukowe Automatyki, nazywane w dalszej części dokumentu KNA, zrzesza studentów Politechniki Lubelskiej pragnących pogłębiać swoją wiedzę w zakresie wykorzystania współczesnych układów wykonawczych automatyki i algorytmów sztucznej inteligencji.
2. KNA działa przy Katedrze Automatyki i Metrologii Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej.
3. Celem działalności KNA jest kształcenie z zakresu rozwiązywania problemów związanych z projektowaniem i syntezą zaawansowanych algorytmów sterowania i wykorzystania ich do realizacji układów sterowania procesami przemysłowymi.
4. Cele działalności KNA realizowane będą poprzez uczestnictwo w pracach naukowych prowadzonych przez Politechnikę Lubelską, uczestnictwo w organizacji konferencji naukowych, sympozjów, seminariów, telekonferencji, szkoleń i warsztatów specjalistycznych oraz innych przedsięwzięć naukowych.
5. Nadzór merytoryczny nad pracą KNA sprawuje Kierownik Katedry.
6. Pracą KNA kieruje opiekun wyznaczony przez Kierownika Katedry.

Rozdział II - Członkowie Koła Naukowego

1. Członkami KNA mogą być studenci Politechniki, którzy są zainteresowani szeroko pojętymi zagadnieniami automatyki, usług w sieciach rozległych oraz wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji.
2. Uczestniczyć w zajęciach KNA mogą osoby nie będące członkami koła za zgodą prezesa lub jego zastępcy oraz opiekuna KNA.
3. Wszystkie decyzje Zarządu KNA podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności ponad połowy członków Zarządu Koła.
4. Opiekun naukowy posiada prawo weta w stosunku do decyzji Zarządu Koła.
5. Sytuacje sporne pomiędzy Zarządem Koła a opiekunem rozstrzyga Kierownik Katedry.
6. Członkostwo uzyskuje się w następującym trybie :
a. wniosek o przyjęcie do KNA zainteresowany składa w formie ustnej Prezesowi Koła,
b. Prezes wraz z opiekunem KNA przeprowadza wywiad z kandydatem na temat jego zainteresowań i umiejętności,
c. ocena z przeprowadzonego wywiadu stanowi podstawę do podjęcia decyzji o przyjęciu kandydata w poczet członków KNA,
d. decyzję w sprawie przyjęcia podejmuje Zarząd Koła wraz z opiekunem Koła informując o niej zainteresowanego.
4. Obowiązkiem członka KNA jest:
a. systematyczne uczestnictwo w zajęciach KNA,
b. opracowywanie tematów i rozwiązywanie zadań przydzielonych zgodnie z planem pracy KNA,
c. wykazywanie aktywności w wykonywaniu zadań przydzielonych zgodnie z planem zająć KNA,
d. prezentowanie osiągnięć KNA na terenie uczelni i w środowisku akademickim,
e. przestrzeganie statutu KNA,
f. każdy członek KNA jest zobowiązany do rozliczenia się ze swojej pracy na koniec każdego semestru. W wypadku braku rozliczenia członek zostaje zawieszony w prawach członkowskich. Decyzję o zawieszeniu podejmuje Zarząd KNA wraz z opiekunem.
5. Członkostwo w KNA ustaje:
a. wskutek złożonej przez członka rezygnacji,
b. wskutek przerwania studiów,
c. w oparciu o decyzję zarządu KNA po stwierdzeniu naruszenia przez członka zasad statutu, a także po stwierdzeniu działania na niekorzyść KNA,
6. Członkostwo w KNA może zostać zawieszone wskutek wystąpienia okresowej
przeszkody w wykonywaniu działalności członkowskiej,
7. Członkowie KNA mają prawo
a. uczestnictwa w pracach KNA.
b. przedstawienia na zajęciach dydaktycznych oraz zebraniach i seminariach naukowych wyników prac,
c udziału w konferencjach i seminariach studenckich kół naukowych,
d. uczestnictwa w kursach, szkoleniach i wykładach organizowanych przez KNA.

Rozdział III - Organizacja i władza Koła Naukowego

1. Władzami KNA są:
a. zebranie członków KNA
b. Zarząd KNA
2. Zebranie członków KNA odbywa się w pierwszym miesiącu każdego roku akademickiego z zadaniem przyjęcia planu pracy i wyboru Zarządu.
3. Zarząd KNA składa się z:
a. Prezesa
b. V-ce Prezesa
c. V-ce Prezesa ds. technicznych
d. Sekretarza
e. Skarbnika
4. W miarę potrzeb będą powoływane nowe funkcje
5. Zarząd jest wybierany przez zebranie członków KNA w głosowaniu jawnym na kadencję roczną pokrywającą się z rokiem akademickim.
6. Dla wybrania członków zarządu potrzebna jest zwykła większość głosów, przy obecności co najmniej połowy członków KNA
7. W pierwszej kolejności dokonuje się wyboru Prezesa Zarządu, a następnie zastępców, następnie sekretarza i skarbnika.
8. Do obowiązków Zarządu należy:
a. planowanie, organizowanie i prowadzenie prac w KNA,
b. przyjmowanie i zwalnianie członków KNA,
c. reprezentowanie KNA na uczelni i poza nią,
d. wykonywanie innych działań określonych statutem,
e. utrzymywaniem stałego kontaktu z opiekunem KNA.
9. Podział zadań i kompetencji pomiędzy członków Zarządu dokonuje się w oparciu o uchwałę Zarządu.

Rozdział IV - Postanowienia końcowe

1. Statut stanowi wyłączną podstawę funkcjonowania KNA.
2. Statut uchwala zebranie członków KNA.
3. Zmiana statutu następuje w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
4. Wszelkie rozliczenia związane z działalnością określoną w statucie są realizowane za pośrednictwem kwestury Politechniki Lubelskiej.
5. Każda decyzja dotycząca działalności finansowej KNA w ramach działalności statutowej wymaga zgody Rektora ds. Kształcenia PL.

Statut niniejszy uchwalono 07.01.2005.

 
Copyright © 2007 KNA