Dr inż. Marek Wancerz

Zdjęcie: 
Stanowisko: 
Starszy Wykładowca
Telefon: 
(81) 538 47 36
Pokój: 
206
Opis: 

Marek Wancerz jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej o specjalności systemy elektroenergetyczne. W 1990 roku podjął pracę jako asystent w Katedrze Elektroenergetyki, a od 1992 pracuje w Katedrze Sieci Elektrycznych i Zabezpieczeń. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień: modelowanie systemów elektroenergetycznych, analiza pracy różnych źródeł wytwórczych i ich wpływ na pracę systemu elektroenergetycznego, projektowanie i dobór elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, badania stabilności pracy systemu elektroenergetycznego, bezpieczeństwa pracy systemu elektroenergetycznego, jakość energii elektrycznej. Jest autorem i współautorem 47 krajowych i zagranicznych publikacji o tej tematyce, a także wielu prac naukowo-badawczych dla przemysłu oraz instytucji związanych z energetyką. W 1998 otrzymał Grant Wewnętrzny pt.: Wybrane problemy analizy dynamiki i stabilności systemu elektroenergetycznego w aspekcie wykorzystania pakietu Matlab. W tym samym roku był kierownikiem grantu KBN pt. Ocena wpływu układów przesyłowych prądu stałego (HVDC) na stabilność systemu elektroenergetycznego.

W czerwcu 1999 roku uzyskał tytuł doktora nauk technicznych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Lubelskiej. Od początku działalności dydaktycznej stara się wdrażać nowoczesne formy przekazu informacji. Ma duże doświadczenie w prowadzeniu różnych form zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, zajęcia laboratoryjne, seminaria). Dokonał komputeryzacji katedralnego laboratorium Zabezpieczeń i Automatyki Elektroenergetycznej, łącząc nowoczesną technologię zabezpieczeniową z najnowszymi osiągnięciami z dziedziny informatyki, usprawniając tym samym proces dydaktyczny. Jest autorem wielu stanowisk laboratoryjnych, na których wykorzystywane są nowoczesne zabezpieczenia energetyczne, które współpracują z komputerami różnej klasy. Do procesu dydaktycznego wdraża ponadto nowoczesne urządzenia pomiarowe i rejestracyjne.

Odbył liczne staże naukowo-dydaktyczne w kraju i za granicą min. Glasgow (Szkocja), Durham (Wielka Brytania),  Darmstadt (Niemcy). Uczestniczył w realizacji projektu TEMPUS w zakresie dydaktyki a także dwóch grantów KBN w latach 1997¸1998. Brał udział w realizacji projektu COST Technical Advantages and Economical Benefit of DC Links and Couples. Był członkiem zespołu realizującego projekt KBN pt. Wykorzystanie technik analizy obiektowej i programowania obiektowego do realizacji metod i algorytmu analizy stanu sytemu elektroenergetycznego. Brał udział w licznych konferencja naukowych w kraju jak i za granicą. Był promotorem wielu prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich. Brał udział w pracach nad przygotowaniem laboratorium Jakości Energii Elektrycznej, jest współautorem wielu prac dla przemysłu i ekspertyz przyłączeniowych związanych min. z oceną jakości zasilania. Był współorganizatorem wielu konferencji naukowych i sympozjów tematycznych a także Ogólnopolskiego Zjazdu Dziekanów Wydziałów Elektrycznych, Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Lublin-Lwów 2010. Jest członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Lubelskiego Oddziału  Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. W ramach realizacji obowiązków służbowych, w 1992 roku pełnił funkcję Sekretarza Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej i corocznie uczestniczy w jej pracach. Dokonał gruntownej informatyzacji prac Komisji, usprawniając tym samym proces rekrutacyjny. W latach 2000 – 2010 był członkiem Rady Bibliotecznej Politechniki Lubelskiej. W latach 2005 –2012 (dwie kadencje) pełnił funkcję prodziekana ds. studenckich na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki. Brał udział w Ogólnopolskich Zjazdach Dziekanów Wydziałów Elektrycznych, Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Opracował zasady modernizacji procesu dydaktycznego, był twórcą nowych programów nauczania dla studiów I i II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych. Był autorem wniosku oraz koordynatorem projektu: Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych – pilotaż. W ramach tego projektu opracował program kształcenia na specjalności: Zastosowanie technologii informacyjnych w elektrotechnice. Uczestniczy w pracach senackiej komisji ds. jakości kształcenia. Kierował pracami nad wdrożeniem Krajowych Ram Kwalifikacji w Politechnice Lubelskiej. Uczestniczył w krajowych i międzynarodowym seminariach ds. jakości kształcenia. Pełnił funkcję pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia. Brał udział w pracach nad tworzeniem regulaminu studiów, statutu uczelni w zakresie dydaktycznym, regulaminu studiów dla studiów doktoranckich, regulaminu pomocy stypendialnej. Był wielokrotnie nagradzany nagrodami Rektora PL za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne oraz organizacyjne. Jest prezesem Stowarzyszenia absolwentów, nauczycieli i przyjaciół Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie.

Obecnie jest członkiem Senatu Politechniki Lubelskiej oraz koordynatorem projektu Kierunek przyszłości - zamawianie kształcenia na kierunku Mechatronika.