Pytania egzaminacyjne

Studia I stopnia

1.    Rezonans szeregowy i równoległy
2.    Stany nieustalone w układach R, L, C.
3.    Pole elektryczne i magnetyczne - podstawowe pojęcia i jednostki
4.    Metody regulacji prędkości obrotowej silników indukcyjnych
5.    Rozruch silników indukcyjnych
6.    Klasyfikacja silników elektrycznych
7.    Taryfy w elektroenergetyce
8.    Klasyfikacja urządzeń wytwórczych
9.    Rachunek ekonomiczny w energetyce
10.    Zapotrzebowanie na moc i energię
11.    Rynek energii
12.    Zabezpieczenie ziemnozwarciowe linii SN
13.    Podstawowa zasada działania i doboru nastaw zabezpieczeń odległościowych linii WN.
14.    Omówić problematykę doboru zabezpieczeń transformatorów WN/SN i SN/nn
15.    Cechy zabezpieczeń elektroenergetycznych.
16.    Układy pomiarowe stosowane do zasilania zabezpieczeń w sieciach SN.
17.    Automatyka SPZ i SZR.
18.    Elektryczne źródła światła – klasyfikacja.
19.    Projektowanie oświetlenia.
20.    Metody wykonywania instalacji elektrycznych.
21.    Dobór przewodów w instalacjach elektrycznych.
22.    Zabezpieczenia przeciążeniowe i zwarciowe w instalacjach elektrycznych.
23.    Łączniki instalacyjne
24.    Badania odbiorcze i okresowe instalacji elektrycznych.
25.    Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia.
26.    Pomiar mocy w układach 3 fazowych.
27.    Parametry charakteryzujące jakość energii elektrycznej.
28.    Parametry i schemat zastępczy linii WN.
29.    Spadki napięć w sieci elektroenergetycznej.
30.    Regulacja napięć w sieciach elektroenergetycznych.
31.    Konstrukcje wsporcze i przewody linii elektroenergetycznej napowietrznej.
32.    Zwarcia w sieciach elektroenergetycznych.
33.    Elektrownie szczytowo–pompowe.
34.    Odnawialne źródła energii.
35.    Dobór łączników WN.
36.    Straty mocy i energii.
37.    Kompensacja mocy biernej.
38.    Budowa i układy stacji elektroenergetycznych.

Studia II stopnia

1.    Podać przyczyny złej jakości zasilania odbiorów oraz metody poprawy.
2.    Omówić parametry opisujące jakość energii elektrycznej.
3.    Modele linii i transformatorów elektroenergetycznych.
4.    Straty mocy i energii
5.    Praca równoległa transformatorów.
6.    Zadania realizowane przez System Sterowania i Nadzoru.
7.    Technologie transmisji danych wykorzystywane w elektroenergetyce.
8.    Funkcje realizowane przez sterowniki stacyjne i polowe stosowane w teletechnice.
9.    Rejestracja zakłóceń w systemie elektroenergetycznym.
10.    Uprawnienia do eksploatacji i dozoru urządzeń elektrycznych - zasady przyznawania.
11.    Uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie - „uprawnienia budowlane” – rodzaje uprawnień, zasady i proces przyznawania uprawnień, wymagania odnośnie kwalifikacji i wykształcenia.
12.    Zasady ochrony przeciwporażeniowej w układach o napięciu do 1 kV.
13.    Zasady ochrony przeciwporażeniowej w układach o napięciu wyższym od 1 kV
14.    Organizacja bezpiecznej pracy w elektroenergetyce - funkcyjni, ich kwalifikacje i obowiązki, prace wykonywane bez polecenia, prace wykonywane na polecenie pisemne i ustne.
15.    Prace pod napięciem w urządzeniach i sieciach elektroenergetycznych.
16.    Badania i pomiary stanu izolacji (czynniki wpływające na stan izolacji, wskaźniki stanu izolacji, próby napięciowe, pomiary rezystancji, pomiary współczynnika stratności.
17.    Lokalizacja miejsc uszkodzeń w liniach kablowych.
18.    Badania eksploatacyjne pól stacji SN (pomiary przekładników prądowych, przekładników napięciowych, badanie wyłącznika).
19.    Badania i pomiary eksploatacyjne transformatorów.
20.    Klasyfikacja układów EAZ. Podać przykłady.
21.    Zabezpieczenia linii elektroenergetycznych WN.
22.    Zabezpieczenia od zwarć międzyfazowych linii elektroenergetycznych SN.
23.    Sposoby realizacji zabezpieczeń ziemnozwarciowych linii elektroenergetycznych SN w zależności od sposobu pracy punktu neutralnego sieci.
24.    Zabezpieczenia różnicowe transformatorów.
25.    Rola przekaźnika gazowo-przepływowego w zabezpieczeniu transformatora.
26.    Zabezpieczenia od zwarć międzyfazowych i międzyzwojowych silników elektrycznych.
27.    Wyjaśnić zjawisko fałszowania pomiaru odległości w zabezpieczeniach odległościowych.
28.    Typy węzłów występujących w zagadnieniach związanych z obliczeniami rozpływów mocy (zmienne stanu, ograniczenia, role jakie pełnią w analizowanym systemie).
29.    Schematy powiązań obwodów dla składowych symetrycznych w zależności od rodzaju zwarcia.
30.    Obiegi elektrowni i elektrociepłowni, stosowane typy turbin i układów
31.    Sposoby podnoszenia sprawności obiegów elektrowni i elektrociepłowni
32.    Przemiany i straty energii w procesach wytwarzania energii elektrycznej
33.    Zakres pracy turbozespołu upustowo-kondensacyjnego (wykres Schneidera)
34.    Rodzaje turbin wodnych stosowanych w hydroenergetyce
35.    Charakterystyka i zasada działania elektrowni szczytowo-pompowej
36.    Taryfy w elektroenergetyce.
37.    Zasada TPA.
38.    Rynek bilansujący i giełda energii.