Badania naukowe

 

  • W latach 1996-1999 wykonano szereg prac związanych z zastosowaniem w analizie systemu elektroenergetycznego tzw. podejścia obiektowego (ang. Object Oriented Approach: Analysis, Design and Programming) W pracach tych wykazano, że zastosowanie techniki informatycznej typu Object Oriented nie tylko w sferze oprogramowania ale także w sferze filozofii modelowania systemu elektroenergetycznego może bardzo korzystnie wpłynąć na efektywność metod obliczeniowych i walory użytkowe tego oprogramowania. Badania były finansowane przez KBN, w ramach grantu, przyjętego z wyróżnieniem: Wykorzystanie technik analizy obiektowej i programowania obiektowego do racjonalizacji metod i algorytmów analizy stanu systemu elektroenergetycznego, projekt badawczy finansowany przez KBN w latach 1996-1998, Nr 8T10B 033 10 (nr umowy PB 0134/T10/96/10). Powyższa problematyka była przedmiotem monografii, stanowiącej podstawę przewodu habilitacyjnego P. Kacejki, zakończonego w 1999 r.
  • W ramach współpracy z University of Glasgow kontynuowano rozpoczęte na początku lat dziewięćdziesiątych prace z zakresu układów przesyłowych prądu stałego (HVDC), a szczególnie ich wpływu na system prądu przemiennego. W publikacjach określono warunki, w których w wyniku interakcji z systemem pracującym asynchronicznie (np. z systemem szwedzkim) mogą pojawić się oscylacje skrętne wałów generatorów synchronicznych oraz badano możliwość wykorzystania układów HVDC do tłumienia kołysań wirników w stanach przejściowych.
  • W latach 1996-2000 wykonano kilka prac związanych z różnymi aspektami obliczeń zwarciowych. Ich istota była związana z oceną przydatności w warunkach krajowych oprogramowania zagranicznego, tworzenia formatów wymiany danych, kompatybilności norm krajowych i zagranicznych oraz tworzenie oprogramowania własnego skoordynowanego z systemami projektowania typu CAD. Za osiągnięcie i uznanie dla poziomu wykonywanych prac, można uznać fakt zamawiania ich przez firmy prywatne.
  • Wykonano oryginalny w skali kraju oraz (prawdopodobnie) w skali zagranicy system komputerowy do ewidencji, wyznaczania nastawień oraz optymalizacji parametrów automatyki zabezpieczeniowej DAZA.
  • Prowadzono prace badawcze mających na celu wdrożenie w sieci krajowej systemu Energy Management System, koncentrując się na problemie prawidłowego odwzorowania w obliczeniach zewnętrznych systemów zagranicznych.
  • Analizowano wpływ nowych źródeł przyłączonych do sieci 110 kV. Sformułowano wnioski wskazujące na istotny problem związany z opanowaniem zawyżonego poziomu napięcia w tej sieci oraz dość duże wartości krytycznych czasów trwania zwarć.