.O mnie

.Publikacje

.Prace dyplomowe

.Dla dyplomantów

.Dla studentów

.Programy

.Konferencje

.Zdjęcia

.Linki

Ogłoszenia dla studentów

Przypominam, że zgodnie z regulaminem studiów §17pkt.1Get Acrobat File, zaliczenie zajęć w laboratorium, z kolokokwiów na wykładach i ćwiczeń rachunkowych (czyli wszystkich rodzajów zajęć innych niż egzamin z wykładu) musi nastąpić najpóźniej do końca sesji semestru, w którym te zajęcia odbywały się !!! W chwili obecnej praktycznie następuje to w momencie, gdy system wirualnego dziekanatu EHMS zamyka dostęp do protokołów elektronicznych i nie jest już wtedy możliwe dopisanie jakiegokolwiek zaliczenia. Jest to całkowicie niezależne od osoby prowadzącej zajęcia.
Proszę również pamiętać, że zgodnie z regulaminem studiów §20pkt.5, student ma prawo do dwóch zaliczeń poprawkowych, oraz zgodnie z §20pkt.6. student, który nie przystąpił do zaliczenia poprawkowego, traci prawo do przywrócenia terminu poprawkowego i otrzymuje ocenę niedostateczną.
Wszyscy studenci spóźniający się z terminowym zaliczeniem muszą mieć świadomość, że kolejna taka okazja pojawi się dopiero w następnym roku akademickim.
Zgodnie z Regulaminem studiów (§17 pkt.7) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na zaliczeniu lub egzaminie student otrzymuje ocenę niedostateczną. Zgodnie z Regulaminem studiów (§17 pkt. 6) student dostarcza usprawiedliwienie nieobecności w ciągu 7 dni od daty zaliczenia/egzaminu do dziekanatu - jeśli będą takie przypadki tylko dziekanat będzie miał możliwośc poprawienia takiej oceny. Proszę również pamiętać iż pierwsza dwójka wpisana w protokół musi być również wpisana do indeksu i do karty okresowych osiągnięć studenta (§17 pkt.2), nie dotyczy to tylko studentów pierwszego semestru.

Wpisywanie zaległych ocen (tzn. z chwilą zakończenia się zajęć zgodnie z planem w danym semstrze) z egzaminów, kolokwiów i laboratoriów z Metrologii, MWE, PWN oraz KSP do indeksów będzie możliwe po złożeniu ich zbiorczo do sekretariatu Katedry AiM (pok. E-319). Proszę mieć na uwadze, że nie mam technicznie możliwości wpisywania zaległych ocen każdemu studentowi z osobna, indywidualnie i w każdej chwili, gdy tylko zainteresowana wpisem osoba spotka mnie na uczelni. Wynika to z faktu, że przede wszystkim muszę realizować moje bieżące obowiązki służbowe, natomiast sprawy zaległe przez studentów mogę realizować dopiero w drugiej koleności. W szczególności, w kolejnym semestrze muszę poświęcić swój czas przede wszystkim studentom, z którymi rozpoczynam prowadzenie nowych zajęć.


W chwili obecnej zaplanowane są:

1. Kolokwia z Pomiarów Wielkości Nieelektrycznych dla EMST 1.x odbędą się w następujących terminach:

- Kolokwium nr 1: odbyło się w dniu 10.04.2019, wyniki poniżej,

- Kolokwium nr 2: odbyło się w dniu 12.06.2019, wyniki poniżej,

- Kolokwium poprawkowe 1 odbyło się w dniu 01.07.2019, wyniki poniżej,

- Kolokwium poprawkowe 2 odbędzie się po uzgodnienieu z zainteresowanymi osobami.

2. Egzamin z Metrologii dla EINS 4.1, 4.2 odbędzie się w następujących terminach:

- pierwszy termin: odbył się w dniu 29.06.2019r., wyniki poniżej,

- termin poprawkowy: odbył się w dniu 06.07.2019r., wyniki poniżej,

- drugi termin poprawkowy: do ustalenia z zainteresowanymi osobami.

3. Egzamin z Komputerowych Systemów Pomiarowych dla EMNS ITwE odbędzie się w następujących terminach:

- pierwszy termin: odbył się w dniu 29.06.2019r., wyniki poniżej,

- termin poprawkowy: odbył się w dniu 06.07.2019r., wyniki poniżej,

- drugi termin poprawkowy: do ustalenia z zainteresowanymi osobami.

Na egzaminy i kolokwia należy przygotować przybory do pisania i kartki papieru, najlepiej w formacie A4 (papier kancelaryjny). Proszę o punktualne przybycie, gdyż osoby spóźnione nie będą miały możliwości odpowiedzieć na wszyskie pytania i tym samym nie będą miały możliwości uzyskania wszystkich punktów za odpowiedzi. Kolejne pytania będą prezentowane automatycznie przez 5 minut (jako prezentacja PowerPoint) i w tym czasie należy udzielić pisemnej odpowiedzi. Nie będzie możliwości powrotu do wcześniejszych pytań.
Najpóźniej w terminie pierwszego egzaminu należy dostarczyć wszystkie zaległe sprawozdania z laboratorium Metrologii !!! Można je również składać codziennie od 8:30 do 15:30 w sekratariacie katedry, z dołączoną kartką z moim nazwiskiem.
Formalnie rzecz biorąc, termin na uzyskanie zaliczenia z laboratoriów mija z końcem sesji zimowej 2018/2019, tzn. 13.02.2019 !!! Po tym terminie (nie wiem dokładnie kiedy, jest to niezależne ode mnie) system EHMS zablokuje możliwość wpisywania ocen z laboratorium i nie będę wtedy już miał możliwości wpisania żadnego zaliczenia.

Przypominam, że zgodnie z regulaminem studiów §17pkt.1, zaliczenie wszystkich rodzajów zajęć, za wyjątkiem egzaminu z wykładu, musi nastąpić najpóźniej do końca sesji semestru, w którym te zajęcia odbywały się !!!
Proszę również pamiętać, że zgodnie z regulaminem studiów §20pkt.5, student ma prawo do dwóch zaliczeń poprawkowych.
Sesja zimowa 2018/2019 kończy się 13.02.2019. Po tym terminie najbliższe kolejne zajęcia, umożliwiające uzyskanie zaliczenia, będą się odbywały w przyszłym roku akademickim :-)Wyniki zaliczeń, kolokwiów, egzaminów itp.

Wpisywanie ocen z egzaminów, kolokwiów i laboratoriów z Metrologii, MWE, PWN oraz KSP do indeksów będzie możliwe po złożeniu ich zbiorczo do sekretariatu Katedry AiM (pok. E-319).


Semestr letni, rok akademicki 2018/2019

Nowe!!! 2019-07-07 *Wyniki 2 egzaminu 06.07.2019r. z Metrologii dla grup EINS 4.1, 4.2. Wpis ocen można będzie uzyskać składając zbiorczo indeksy w sekretariacie E-319. pobierz wynikiGet Acrobat File

Nowe!!! 2019.07.05 *Oceny końcowe na zaliczenie z Laboratotium Metrologii dla grup EINS 4.1, 4.2, stan z dnia 05.07.2019r po dostarczeniu zaległych sprawozdań na egzaminie 29.06.2019r. Uwaga! Plik PDF jest chroniony hasłem. Hasłem jest odpowiedź na pytanie: Jak należy uruchamiać układ pomiarowy? pobierzGet Acrobat File

Nowe!!! 2019-07-04 *Wyniki 1 egzaminu 29.06.2019r. z Metrologii oraz oceny końcowe z obecnościami na wykładach dla grup EINS 4.1, 4.2. Wpis ocen można będzie uzyskać w sobotę 06.07.2019 godz. 12:00 sala E-211 składając zbiorczo indeksy przed rozpoczęciem egzaminu poprawkowego z Metrologii dla EINS lub składając zbiorczo indeksy w sekretariacie E-319. pobierz wynikiGet Acrobat File

Nowe !!! 2019-07-03 *Wyniki 1 egzaminu 29.06.2019r. z Komputerowych Systemów Pomiarowych oraz oceny końcowe z obecnościami na wykładach i oceny z laboratrium dla grupy EMNS/ITwE. Wpis ocen można będzie uzyskać w sobotę 06.07.2019 godz. 12:00 sala E-211 składając zbiorczo indeksy przed rozpoczęciem egzaminu z metrologii dla EINS lub składając zbiorczo indeksy w sekretariacie E-319. pobierzGet Acrobat File

Nowe !!! 2019-07-03 *Oceny końcowe na zaliczenie z PWN dla grup EMST 1.X po kolokwium poprawkowym w dniu 01.07.2019r. pobierz wynikiGet Acrobat File

2019-06-20 *Oceny końcowe na zaliczenie z PWN dla grup EMST 1.X po kolokwiach 1+2 wraz z punktami za obecności na wszystkich wykładach do dnia 19 czerwca, kolokwium poprawkowe 1 lipca, 10:00, sala E211 pobierz wynikiGet Acrobat File

2019-06-17 *Wyniki Kolokwium nr 2 z dnia 12.06.2019r. z PWN dla grup EMST 1.X wraz z punktami za obecności na wykładach do dnia 17 czerwca i wynikająca z sumy uzyskanych punktów ocena końcowa na zaliczenie pobierz wynikiGet Acrobat File

2019-05-07 *Wyniki Kolokwium nr 1 z dnia 10.04.2019r. z PWN dla grup EMST 1.X pobierz wynikiGet Acrobat File

Sesja zimowa, rok akademicki 2018/2019

2019-02-11 *Wyniki egzaminu 1-go poprawkowego 09.02.2019r. z Metrologii dla grup EINS 3.x. Wpis ocen można będzie uzyskać składając zbiorczo indeksy w sekretariacie E-319. pobierzGet Acrobat File

2019-02-06 *Wyniki Kolokwium nr 1 z dnia 27.01.2019r. z PWN dla grup EMNS 1.X oraz punkty za wykłady i wynikające z uzyskanej sumy punktów oceny końcowe na zaliczenie. Kolokwium poprawkowe ustalone jest na 09.02.2019 (sobota) godz. 12:15 sala E-401. Wpis ocen można będzie uzyskać w sobotę 09.02.2019 godz. 12:00, sala E-401 składając zbiorczo indeksy przed rozpoczęciem egzaminu poprawkowego z Metrologii dla EINS lub składając zbiorczo indeksy w sekretariacie E-319. pobierz wynikiGet Acrobat File

2019-02-06 *Wyniki 1 egzaminu 03.02.2019r. z Metrologii oraz oceny końcowe z obecnościami na wykładach dla grup EINS 3.x. Wpis ocen można będzie uzyskać w sobotę 09.02.2019 godz. 12:00, sala E-401 składając zbiorczo indeksy przed rozpoczęciem egzaminu poprawkowego z Metrologii dla EINS lub składając zbiorczo indeksy w sekretariacie E-319. pobierzGet Acrobat File

2019-02-04 *Wyniki 1 egzaminu 31.01.2019r. z Komputerowych Systemów Pomiarowych oraz oceny końcowe z obecnościami na wykładach dla grupy EMST 2/ITwE. Wpis ocen można będzie uzyskać w sobotę 09.02.2019 godz. 12:00 sala E-401 składając zbiorczo indeksy przed rozpoczęciem egzaminu z metrologii dla EINS lub składając zbiorczo indeksy w sekretariacie E-319. pobierzGet Acrobat File

Semestr letni, rok akademicki 2017/2018

09.07.2018 *Oceny końcowe na zaliczenie z Laboratotium Metrologii dla grup EINS 4.1, 4.2, stan z dnia 09.07.2018r po dostarczeniu zaległych sprawozdań na egzaminie 08.07.2018r. pobierzGet Acrobat File

09.07.2018 *Wyniki egzaminu poprawkowego 08.07.2018r. z Metrologii oraz oceny końcowe z obecnościami na wykładach dla grup EINS 4.1, 4.2. Wpis ocen można uzyskać składając zbiorczo indeksy w sekretariacie E-319. Drugi (i ostatni zarazem) termin poprawkowy może być ustalony z zainteresowanymi osobami na sesję jesienną. Proszę w tym celu komunikować się za mną mailem. pobierz wynikiGet Acrobat File

- *Wyniki Kolokwium nr4 z dnia 04.07.2018r. z PWN dla grup EMST 1.X i wynikające z uzyskanej sumy punktów oceny końcowe na zaliczenie pobierz wynikiGet Acrobat File
UWAGA !!! Osoba o numerze indeksu 81255 proszona jest o pilny kontakt mailowy w celu umówienia się na ustną poprawę kolokwium, co umożliwiłoby jej uzyskanie końcowego zaliczenia. Odpowiadanie byłoby możliwe w piątek 6 lipca.

- *Wyniki 1 egzaminu 01.07.2018r. z Metrologii oraz oceny końcowe z obecnościami na wykładach dla grup EINS 4.1, 4.2. Wpis ocen można będzie uzyskać w niedzielę 08.07.2017 godz. 12:00 sala E-201 składając zbiorczo indeksy przed rozpoczęciem egzaminu poprawkowego z Metrologii dla EINS lub składając zbiorczo indeksy w sekretariacie E-319. pobierz wynikiGet Acrobat File

- *Oceny końcowe na zaliczenie z Laboratotium Metrologii dla grup EINS 4.1, 4.2, stan z dnia 03.07.2018r. Wszystkie zaległe sprawozdania należało dostarczyć na egzamin 01.07.2018r., wtedy zostały ustalone oceny końcowe z laboratorium. 4 osoby nadal zalegają ze sprawozdaniami!!! Należy je dostarczyć niezwłocznie! pobierzGet Acrobat File

- *Wyniki Kolokwium nr3 z dnia 22.06.2018r. z PWN dla grup EMST 1.X oraz punkty za obecności na wykładach do 13.06.2018 i wynikające z uzyskanej sumy punktów oceny końcowe na zaliczenie pobierz wynikiGet Acrobat File
UWAGA !!! Osoby zainteresowane pisaniem Kolokwium nr4 z PWN, czyli przysługującego studentom drugiego terminu poprawkowego, powinni skontaktować się jak najszybciej ze mną w celu ustalenia terminu. Drugi termin poprawkowy powinien odbyć się do końca sesji letniej 2017/2018.

- *Wyniki Kolokwium nr1 oraz nr2 z dnia 30.05.2018r. z PWN dla grup EMST 1.X oraz punkty za obecności na wykładach do 13.06.2018 i wynikające z uzyskanej sumy punktów oceny końcowe na zaliczenie pobierz wynikiGet Acrobat File

- *Wyniki Kolokwium nr 1 z dnia 11.04.2018r. z PWN dla grup EMST 1.X pobierz wynikiGet Acrobat File

Sesja zimowa, rok akademicki 2017/2018

- *Wyniki Kolokwium poprawkowego z dnia 11.02.2018r. z PWN dla grup EMNS 1.X. Kolejne kolokwium poprawkowe mogą ustalić bezpośrednio ze mną zainteresowani studenci. Wpis ocen można będzie uzyskać składając zbiorczo indeksy w sekretariacie E-319. pobierz wynikiGet Acrobat File

- *Wyniki 1 egzaminu 04.02.2018r. z Metrologii oraz oceny końcowe z obecnościami na wykładach dla grup EINS 3.1, 3.2. Wpis ocen można będzie uzyskać w niedzielę 11.02.2016 godz. 9:15, s. E-211 składając zbiorczo indeksy przed rozpoczęciem egzaminu poprawkowego z Metrologii dla EINS lub składając zbiorczo indeksy w sekretariacie E-319. pobierzGet Acrobat File

- *Wyniki zaliczeń z Laboratotium Metrologii dla grup EINS 3.1, 3.2 po oddaniu ostatnich sprawozdań, stan z dnia 05.02.2018. Wpis ocen można będzie uzyskać w niedzielę 11.02.2018 godz. 9:00 sala E-211 składając zbiorczo indeksy przed rozpoczęciem egzaminu poprawkowego z metrologii dla EINS lub składając zbiorczo indeksy w sekretariacie E-319. pobierzGet Acrobat File

- *Wyniki 1 egzaminu 01.02.2018r. z Komputerowych Systemów Pomiarowych oraz oceny końcowe z obecnościami na wykładach dla grupy EMST 2.1 ITwE. Wpis ocen można będzie uzyskać w niedzielę 4.02.2018 godz. 9:00 sala E-211 składając zbiorczo indeksy przed rozpoczęciem egzaminu z metrologii dla EINS lub składając zbiorczo indeksy w sekretariacie E-319. pobierzGet Acrobat File

- *Wyniki Kolokwium nr 1 z dnia 28.01.2018r. z PWN dla grup EMNS 1.X oraz punkty za wykłady i wynikające z uzyskanej sumy punktów oceny końcowe na zaliczenie. Kolokwium poprawkowe proszę ustalić ze mną jak najszybciej przez zainteresowanych studentów (4 osoby). Wpis ocen można będzie uzyskać w niedzielę 4.02.2018r. godz. 9:15, s. E-211, w niedzielę 11.02.2018r. godz. 9:15, s. E-211 lub składając zbiorczo indeksy w sekretariacie E-319. pobierz wynikiGet Acrobat FileMateriały pomocnicze do laboratoriów

Ogłoszenia organizacyjne dotyczące zajęć laboratoryjnych
*Ogłoszenie dla EIST 4.x o rozpoczęciu laboratorium MetrologiiGet Acrobat File
*Ogłoszenie dla studentów II roku Mechatroniki GL01-GL05 o rozpoczęciu laboratorium Metrologii Wielkości Elektrycznych Get Acrobat File
*Ogłoszenie dla EINS 4.x o rozpoczęciu laboratorium MetrologiiGet Acrobat File
*Ogłoszenie dla EMST 1.x o rozpoczęciu laboratorium Pomiarów Wielkości NieelektrycznychGet Acrobat File
*Ogłoszenie dla EMNS / ITwE o rozpoczęciu laboratorium Komputerowych Systemów PomiarowychGet Acrobat File
*Instrukcje do ćwiczeń w laboratoriach Katedry Automatyki i Metrologii ogłoszenie Get Acrobat File


Programy zajęć, plany odrabiania ćwiczeń itp.
*Laboratorium Metrologii EIST 4.x plan odrabiania ćwiczeńGet Acrobat File
*Laboratorium Metrologii EIST 4.x program ćwiczeńGet Acrobat File

*Laboratorium Metrologii EINS 4.x plan odrabiania ćwiczeńGet Acrobat File
*Laboratorium Metrologii EINS 4.x program ćwiczeńGet Acrobat File


*Laboratorium Wielkości Elektrycznych Mech GL0x plan odrabiania ćwiczeńGet Acrobat File
*Laboratorium Wielkości Elektrycznych Mech GL0x program ćwiczeńGet Acrobat File

*Laboratorium PWN EMST 1.x plan odrabiania ćwiczeńGet Acrobat File
*Laboratorium PWN EMST 1.x program ćwiczeńGet Acrobat File
*Laboratorium KSP EMNS ITwE plan odrabiania ćwiczeńGet Acrobat File
*Laboratorium KSP EMNS ITwE program ćwiczeńGet Acrobat File


Regulaminy obowiązujące w laboratoriach
*Regulamin BHP w laboratoriach KAM Pobierz BHP Get Acrobat File
*Regulamin odrabiania zajęć w laboratoriach KAM Pobierz Zasady Get Acrobat File


Instrukcje do ćwiczeń w Laboratorium Metrologii

*1. Pomiary multimetryczne prądów i napięć stałych Ćw.1N Get Acrobat File

*3. Wzorcowanie przyrządów pomiarowych Ćw.3 Get Acrobat File

*5. Sprawdzanie jednofazowego licznika energii elektrycznej Ćw.5 Get Acrobat File

*5. Dodatek do Ćw.5. Instrukcja obsługi miernika czasu Ćw.5_miernik_czasu Get Acrobat File

*5. Dodatek do Ćw.5. Przykładowe tabelki do protokołu Ćw.5_tabelki Get Acrobat File

*6. Badania przekładnika prądowego Ćw.6 Get Acrobat File

*7. Pomiary oscyloskopem analogowym Ćw.7 Instrukcja do ćwiczenia Get Acrobat File

*7. Pomiary oscyloskopem analogowym Ćw.7 Instrukcja obsugi oscyloskopu Get Acrobat File

*10. Pomiary techniczne rezystancji Ćw.10 Get Acrobat File

*10. Pomiary techniczne rezystancji Ćw.10 tabelki do protokołu Get Acrobat File

*10. Pomiary techniczne rezystancji Ćw.10 instrukcja do mostka Wheatstone'a Get Acrobat File

*10. Pomiary techniczne rezystancji Ćw.10 instrukcja do omomierza IMI Get Acrobat File

*10. Pomiary techniczne rezystancji Ćw.10 instrukcja do miernika LM-3 Get Acrobat File

*10. Pomiary techniczne rezystancji Ćw.10 Parametry przewodów DY, LY, LgY Get Acrobat File

*11. Pomiary mocy prądu jednofazowego Ćw.11 Get Acrobat File

*13. Pomiary mocy czynnej prądu trójfazowego Ćw.13 Get Acrobat File

*14. Pomiary mocy biernej w układach trójfazowych Ćw.14 Get Acrobat File

*17. Wyznaczanie strat. mag. oraz krzywych magnes. ap. Epsteina 25cm Ćw.17 Get Acrobat File

*17. Wyznaczanie strat. mag. oraz krzywych magnes. ap. Epsteina 25cm Ćw.17, Instrukcja pomocnicza obsługi układu zasilania ap. Epsteina Get Acrobat File

*17. Wyznaczanie strat. mag. oraz krzywych magnes. ap. Epsteina 25cm Ćw.17, Arkusz kalkulacyjny do obliczania napięcia w ap. Epsteina Get Acrobat File

*20. Zastosowania kompensatorów prądu stałego Ćw.20 Get Acrobat File

*25. Pomiary impedancji pętli zwarcia Ćw.25 Get Acrobat File
*25. Pomiary impedancji pętli zwarcia Ćw.25 instrukcja do miernika OMER-1 Get Acrobat File

*25. Pomiary impedancji pętli zwarcia Ćw.25 instrukcja do miernika KYORITSU KEW 6010A Get Acrobat File

*25. Pomiary impedancji pętli zwarcia Ćw.25 instrukcja do miernika MZK-2 Get Acrobat File

*25. Pomiary impedancji pętli zwarcia Ćw.25 przykładowe tabelki do protokołu Get Acrobat File

*26. Badanie wzmacniacza pomiarowego Ćw.26 Get Acrobat File

*32. Pomiary multimetryczne parametrów napięcia zmiennego Ćw.32 Get Acrobat File

*32. Pomiary multimetryczne parametrów napięcia zmiennego Ćw.32 Instrukcja obsługi miernika BM 859 Get Acrobat File

*32. Pomiary multimetryczne parametrów napięcia zmiennego Ćw.32 Instrukcja obsługi miernika METEX M-4650CR Get Acrobat File

*33. Pomiary parametrów dwójników pasywnych metodą trzech woltomierzy Ćw.33 Get Acrobat File

*34. Pomiary wielokrotne Ćw.34 Get Acrobat File

*34. Pomiary wielokrotne Ćw.34 Instrukcja obsługi programu komputerowego Get Acrobat File

*34. Pomiary wielokrotne Ćw.34 Instrukcja obsługi miernika BM 859 Get Acrobat File

*34. Pomiary wielokrotne Ćw.34 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Get Acrobat File

*35. Wspomagane komp. próbkujące pomiary prądu, napięcia, mocy i energii Ćw.35 Get Acrobat File

*36. Wspomagana komputerowo kalibracja przetworników pomiarowych Ćw.36 Get Acrobat File

*36. Wspomagana komputerowo kalibracja przetworników pomiarowych Ćw.36 Instrukcja obsługi przetwornika LUMEL PU81 Get Acrobat File

*36. Wspomagana komputerowo kalibracja przetworników pomiarowych Ćw.36 User's and Service Guide Multimeter Agilent 34405A Get Acrobat File


*Instrukcja do ćwiczenia LV_1 Get Acrobat File

*Instrukcja do ćwiczenia LV_2 Get Acrobat File

*Instrukcja do ćwiczenia LV_3 Get Acrobat File

*Instrukcja do ćwiczenia LV_4 Get Acrobat File

*Instrukcja do ćwiczenia LV_5 Get Acrobat File

*Instrukcja do ćwiczenia LV_6 Get Acrobat File

*Materiały pomocnicze do LV_x DAQ M series User Manual Get Acrobat File

*Materiały pomocnicze do LV_x NI 622x Specification Get Acrobat File

*Materiały pomocnicze do LV_x LabView Getting Started Get Acrobat File

*Materiały pomocnicze do LV_4 Plik Excel z tabelkami LV4 Get Acrobat File

*Materiały pomocnicze do LV_4 Tungsten Resistance as a function of temperature Get Acrobat File


Instrukcje do ćwiczeń w Laboratorium Pomiarów Wielkości Nieelektrycznych

*Instrukcja do ćwiczenia PWN nr 1 Badania tensometrów oporowych Get Acrobat File
*Instrukcja do ćwiczenia PWN nr 3 Pomiary położenia i przem. lin. i kąt. Get Acrobat File
*Instrukcja do ćwiczenia PWN nr 5 Czujniki ciśnienia i pomiary ciśnienia v.1.1 Get Acrobat File
*Dodatek do ćwiczenia PWN nr 5: Czujnik MPX5050 Get Acrobat File
*Dodatek do ćwiczenia PWN nr 5: Manometr cyfrowy MAN SD-30 Get Acrobat File
*Instrukcja do ćwiczenia PWN nr 8 Pomiary prędkości obrotowej Get Acrobat File
*Instrukcja do ćwiczenia PWN nr 2 Pomiary temperatury Get Acrobat File ćw2 teoria Get Acrobat File
*Instrukcja do ćwiczenia PWN nr 6 Pomiar ilości ciepła i badanie ciepłomierza Get Acrobat File
*Dodatek do ćwiczenia PWN nr 6: Obsługa ciepłomierza ISTA Get Acrobat File
*Dodatek do ćwiczenia PWN nr 6: Obsługa ciepłomierza APATOR Get Acrobat File
*Instrukcja do ćwiczenia PWN nr 7 Czujniki przyspieszeń stat. i dynam. Get Acrobat File
*Instrukcja do ćwiczenia PWN nr 9 Pirometria i termowizja Get Acrobat File
*Dodatek do ćwiczenia PWN nr 9: 561_User_Manual_PL Get Acrobat File
*Dodatek do ćwiczenia PWN nr 9: 561_Quick_Reference_Guide_ENG Get Acrobat File
*Dodatek do ćwiczenia PWN nr 9: Ti20_Users_Manual Get Acrobat File
*Dodatek do ćwiczenia PWN nr 9: Ti20_Quick_Reference_Guide Get Acrobat File
*Dodatek do ćwiczenia PWN nr 9: InsideIR_User_Manual_3_0 Get Acrobat File
*Dodatek do ćwiczenia PWN nr 9: Zasady BHP na stanowisku Get Acrobat File

Instrukcje do ćwiczeń w Laboratorium Komputerowych Systemów Pomiarowych:

*Laboratorium KSP ćwiczenie nr 1 Instrukcja do Ćw. nr 1 Get Acrobat File
*Laboratorium KSP ćwiczenie nr 1 zadanie dodatkowe Get Acrobat File
*Laboratorium KSP ćwiczenie nr 2 Instrukcja do Ćw. nr 2 Get Acrobat File
*Laboratorium KSP ćwiczenie nr 2 Dioda BZP620D do Ćw. nr 2 Get Acrobat File
*Laboratorium KSP ćwiczenie nr 2 Miernik HP34401A do Ćw. nr 2 Get Acrobat File
*Laboratorium KSP ćwiczenie nr 3 Instrukcja do Ćw. nr 3 Get Acrobat File
*Laboratorium KSP ćwiczenie nr 3 ADAM-4000 User's Manual Get Acrobat File
*Laboratorium KSP ćwiczenie nr 4 Instrukcja do Ćw. nr 4 Get Acrobat File
*Laboratorium KSP ćwiczenia nr 1, 4 USB6008 Quick Start Get Acrobat File
*Laboratorium KSP ćwiczenia nr 1, 4 USB6008 User Guide Get Acrobat FileMateriały pomocnicze do wykładów

Proszę koniecznie zapoznać się z prawami autorskimi oraz uwagami dydaktycznymi umieszczonymi na początku każdej prezentacji !!! Po zakończeniu każdego cyklu wykładów umieszczone tu materiały pomocnicze są usuwane. Z chwilą rozpoczęcia kolejnego cyklu wykładów sukcesywnie umieszczam kolejne materiały, które każdorazowo poprawiam i uzupełniam o nowe treści, usuwając zbędne i nieaktualne informacje. Dlatego, przygotowując się do zaliczenia przedmiotu, proszę nie korzystać z materiałów pomocniczych z lat ubiegłych, które posiadają inną, już nieaktualną zawartość !!!

Materiały pomocnicze dla studentów studiów doktoranckich:
*Prezentacja PowerPoint do wykładu Rachunek niepewności pomiarów Get Acrobat File


Materiały pomocnicze do wykładu METROLOGIA dla EINS (2 sem. po 7 zj.):
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD ME EINS 1-2 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD ME EINS 3-4 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD ME EINS 5-6 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD ME EINS 7-8 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD ME EINS 9-10 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD ME EINS 11-12 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD ME EINS 13-14 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD ME EINS 15 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD ME EINS 16 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD ME EINS 17 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD ME EINS 18 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD ME EINS 19 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD ME EINS 20 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD ME EINS 21 Get Acrobat File

Materiały pomocnicze do wykładu Pomiary Wielkości Nieelektrycznych dla EMNS (7 zjazdów x 2 godz semestr zimowy):
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD PWN EMNS 1 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD PWN EMNS 2 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD PWN EMNS 3 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD PWN EMNS 4 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD PWN EMNS 5 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁADY PWN EMNS 6 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁADY PWN EMNS 7 Get Acrobat File

Materiały pomocnicze do wykładu Pomiary Wielkości Nieelektrycznych dla EMST (15 tyg. x 2 godz. semestr letni):
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD PWN EMST 1 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD PWN EMST 2 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD PWN EMST 3 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD PWN EMST 4 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD PWN EMST 5 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁADY PWN EMST 6,7 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁADY PWN EMST 8,9 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD PWN EMST 10 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD PWN EMST 11 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD PWN EMST 12 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD PWN EMST 13 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD PWN EMST 14 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD PWN EMST 15 Get Acrobat File

Materiały pomocnicze do wykładu Komputerowe Systemy Pomiarowe dla EMST-ITwE (15 tyg. x 2 godz. semestr zimowy):
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD EMST KSP 1 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD EMST KSP 2 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD EMST KSP 3 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD EMST KSP 4 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD EMST KSP 5 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD EMST KSP 6 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD EMST KSP 7 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD EMST KSP 8 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD EMST KSP 9 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD EMST KSP 10 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD EMST KSP 11 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD EMST KSP 12 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD EMST KSP 13 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD EMST KSP 14 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD EMST KSP 15 Get Acrobat File

Materiały pomocnicze do wykładu Komputerowe Systemy Pomiarowe dla EMNS-ITwE (7 zjazdów x 2 godz. semestr letni):
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD EMNS KSP 1 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD EMNS KSP 2 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD EMNS KSP 3 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD EMNS KSP 4 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD EMNS KSP 5 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD EMNS KSP 6 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD EMNS KSP 7 Get Acrobat File