.O mnie

.Publikacje

.Prace dyplomowe

.Dla dyplomantów

.Dla studentów

.Programy

.Konferencje

.Zdjęcia

.Linki

Ogłoszenia dla studentów

Przypominam, że zgodnie z regulaminem studiów §27p.1Get Acrobat File, zaliczenie zajęć w laboratorium, z kolokokwiów na wykładach i ćwiczeń rachunkowych (czyli wszystkich rodzajów zajęć innych niż egzamin z wykładu) musi nastąpić najpóźniej w sesji kończącej semestr, w którym te zajęcia odbywały się !!! W chwili obecnej praktycznie następuje to w momencie, gdy system wirualnego dziekanatu EHMS zamyka dostęp do protokołów elektronicznych i nie jest już wtedy możliwe dopisanie jakiegokolwiek zaliczenia. Jest to całkowicie niezależne od osoby prowadzącej zajęcia.
Proszę również pamiętać, że zgodnie z regulaminem studiów §30p.2Get Acrobat File, student ma prawo do dwóch zaliczeń poprawkowych.
Wszyscy studenci spóźniający się z terminowym zaliczeniem muszą mieć świadomość, że kolejna taka okazja pojawi się dopiero w następnym roku akademickim.

Wpisywanie zaległych ocen (tzn. z chwilą rozpoczęcia się kolejnego semestru) z egzaminów, kolokwiów i laboratoriów z ME, PWN oraz KSP do indeksów będzie możliwe po złożeniu ich zbiorczo do sekretariatu Katedry AiM (pok. E-319). Proszę mieć na uwadze, że nie mam technicznie możliwości wpisywanie zaległych ocen z poprzedniego semestru każdemu studentowi z osobna, indywidualnie i w każdej chwili, gdy tylko zainteresowana wpisem osoba spotka mnie na uczelni. Wynika to z faktu, że w kolejnym semestrze muszę poświęcić swój czas przede wszystkim studentom, z którymi rozpoczynam prowadzenie nowych zajęć.


W chwili obecnej zaplanowane są:

1. Kolokwia z Pomiarów Wielkości Nielektrycznych dla EMNS 1.x odbędą się w następujących terminach:

- Kolokwium nr 1: 28.01.2018r. (niedziela) godz. 16:15, s. E-211, podczas wykładu,

- Kolokwium poprawkowe 1: do zaplanowania,

- Kolokwium poprawkowe 2: do zaplanowania.

2. Egzamin z Metrologii dla EINS 3.1, 3.2 odbędzie się w następujących terminach:

- pierwszy termin: do zaplanowania w sesji zimowej,

- termin poprawkowy: do zaplanowania w sesji zimowej,

- drugi termin poprawkowy (i ostatni zarazem): do zaplanowania w sesji zimowej.

3. Egzamin z KSP dla EMST 2.1 ITwE odbędzie się w następujących terminach:

- pierwszy termin: do zaplanowania w sesji zimowej,

- termin poprawkowy: do zaplanowania w sesji zimowej,

- drugi termin poprawkowy (i ostatni zarazem): do zaplanowania w sesji zimowej.

Na egzaminy i kolokwia należy przygotować przybory do pisania i kartki papieru, najlepiej w formacie A4 (papier kancelaryjny). Proszę o punktualne przybycie, gdyż osoby spóźnione nie będą miały możliwości odpowiadać na wszyskie pytania i tym samym nie będą miały możliwości uzyskania wszystkich punktów za odpowiedzi.
Najpóźniej w terminie pierwszego egzaminu należy dostarczyć wszystkie zaległe sprawozdania z laboratorium Metrologii i KSP!!! Można je również składać codziennie od 8:30 do 15:30 w sekratariacie katedry, z dołączoną kartką z moim nazwiskiem.
Formalnie rzecz biorąc, termin na uzyskanie zaliczenia z laboratoriów mija z końcem sesji letniej 2017, tzn. 29.06.2017 !!! Po tym terminie (nie wiem dokładnie kiedy, jest to niezależne ode mnie) system EHMS zablokuje możliwość wpisywania ocen z laboratorium i nie będę wtedy już miał możliwości wpisania żadnego zaliczenia.

Przypominam, że zgodnie z regulaminem studiów §27p.1Get Acrobat File, zaliczenie wszystkich rodzajów zajęć, za wyjątkiem egzaminu z wykładu, musi nastąpić najpóźniej w sesji kończącej semestr, w którym te zajęcia odbywały się !!!
Proszę również pamiętać, że zgodnie z regulaminem studiów §30p.2Get Acrobat File, student ma prawo do dwóch zaliczeń poprawkowych.
Sesja letnia 2016/2017 kończy się 29.06.2017. Po tym terminie najbliższe kolejne zajęcia, umożliwiające uzyskanie zaliczenia, będą się odbywały w przyszłym roku akademickim :-)Wyniki zaliczeń, kolokwiów, egzaminów itp.

Wpisywanie ocen z egzaminów, kolokwiów i laboratoriów z ME, PWN oraz KSP do indeksów będzie możliwe po złożeniu ich zbiorczo do sekretariatu Katedry AiM (pok. E-319).


Sesja letnia, rok akademicki 2016/2017

New!!! *Łączne wyniki egzaminów 18 i 25 czerwca 2017r. z Metrologii dla grup EINS 4.1, 4.2. Wpis ocen można będzie uzyskać składając zbiorczo indeksy w sekretariacie E-319. pobierzGet Acrobat File

New !!! *Wyniki wszystkich odbytych kolokwiów z PWN dla grup EMST 1.X oraz ostateczne oceny końcowe na zaliczenie, stan na dzień 25.06.2017r. pobierz wynikiGet Acrobat File

- *Wyniki zaliczeń z Laboratotium Metrologii dla grup EINS 4.1, 4.2 po oddaniu zaległych sprawozdań, stan z dnia 20.06.2017. Wszystkie zaległe sprawozdania należało dostarczyć na egzamin 18.06.2017r. Cztery osoby nadal mają zaległości w sprawozdaniach !!!
Uwaga: zgodnie z informacją przekazana na początku semstru, sprawozdania które zostały ewidentnie ściągnięte z cudzej pracy, zostały ocenione na 2.0 pobierzGet Acrobat File

- *Wyniki 1 egzaminu 18.06.2017r. z Metrologii oraz oceny końcowe z obecnościami na wykładach i komentarz do wyników egzaminu 1 przed egzaminem poprawkowym dla grup EINS 4.1, 4.2. Wpis ocen można będzie uzyskać w niedzielę 25.06.2017 godz. 10:00 sala E-201 składając zbiorczo indeksy przed rozpoczęciem egzaminu poprawkowego z Metrologii dla EINS lub składając zbiorczo indeksy w sekretariacie E-319. pobierzGet Acrobat File

- *Wyniki Kolokwium nr 3 (poprawkowego) z dnia 16.06.2017r. z PWN dla grup EMST 1.X oraz punkty za obecności na wykładach i wynikające z uzyskanej sumy punktów oceny końcowe na zaliczenie, stan na dzień 17.06.2017r. pobierz wynikiGet Acrobat File

- *Wyniki Kolokwium nr 2 z dnia 31.05.2017r. z PWN dla grup EMST 1.X oraz punkty za obecności na wykładach i wynikające z uzyskanej sumy punktów oceny końcowe na zaliczenie oraz dodane punkty za ostatni wykład 7 czerwca pobierz wynikiGet Acrobat File

- *Wyniki Kolokwium nr 1 z dnia 12.04.2017r. z PWN dla grup EMST 1.X pobierz wynikiGet Acrobat File

Sesja zimowa, rok akademicki 2016/2017

2017.02.12 *Wyniki Kolokwium nr 2 poprawkowego z dnia 11.02.2017r. z PWN dla grup EMNS 1.X pobierz wynikiGet Acrobat File

2017.02.12 *Wyniki egzaminu nr 2 poprawkowego 11.02.2017r. z Metrologii dla grup EINS 3.1, 3.2. pobierzGet Acrobat File

2017.02.12 *Wyniki egzaminu nr 2 poprawkowego 11.02.2017r. z Komputerowych Systemów Pomiarowych dla grupy EMST 2.1 ITwE. pobierzGet Acrobat File

2017.02.07 *Wyniki 1 egzaminu 04.02.2017r. z Metrologii oraz oceny końcowe z obecnościami na wykładach i komentarz do wyników egzaminu 1 przed egzaminem poprawkowym dla grup EINS 3.1, 3.2. Wpis ocen można będzie uzyskać w sobotę 11.02.2016 godz. 10:00 sala E-401 składając zbiorczo indeksy przed rozpoczęciem egzaminu poprawkowego z Metrologii dla EINS lub składając zbiorczo indeksy w sekretariacie E-319. pobierzGet Acrobat File

2017.02.08 *Wyniki 1 egzaminu 07.02.2017r. z Komputerowych Systemów Pomiarowych oraz oceny końcowe z obecnościami na wykładach dla grupy EMST 2.1 ITwE. Wpis ocen można będzie uzyskać w sobotę 11.02.2017 godz. 10:00 sala E-401 składając zbiorczo indeksy przed rozpoczęciem egzaminu poprawkowego lub składając zbiorczo indeksy w sekretariacie E-319. pobierzGet Acrobat File

2017.02.02 *Końcowe wyniki zaliczeń z Laboratotium Metrologii dla grup EINS 3.1, 3.2 po oddaniu ostatnich sprawozdań, stan z dnia 04.02.2017 pobierzGet Acrobat File

2017.02.03 *Wyniki Kolokwium nr 1 z dnia 29.01.2017r. z PWN dla grup EMNS 1.X oraz punkty za wykłady i wynikające z uzyskanej sumy punktów oceny końcowe na zaliczenie. Kolokwium poprawkowe w sobotę 11.02.2016 godz. 13:00 sala E-401. Wpis ocen można będzie uzyskać w sobotę 04.02.2017 godz. 10:00 sala E-401, w sobotę 11.02.2017 godz. 10:00 sala 401 lub składając zbiorczo indeksy w sekretariacie E-319. pobierz wynikiGet Acrobat FileMateriały pomocnicze do laboratoriów

Ogłoszenia organizacyjne dotyczące zajęć laboratoryjnych
*Ogłoszenie dla EIST 3.x o rozpoczęciu laboratorium MetrologiiGet Acrobat File
*Ogłoszenie dla studentów II roku Mechatroniki GL01-GL06 o rozpoczęciu laboratorium Metrologii Wielkości Elektrycznych Get Acrobat File
*Ogłoszenie dla EINS 3.x o rozpoczęciu laboratorium MetrologiiGet Acrobat File
*Ogłoszenie dla EMNS 1.x o rozpoczęciu laboratorium Pomiarów Wielkości NieelektrycznychGet Acrobat File
*Ogłoszenie dla EMST 2.1 ITwE o rozpoczęciu laboratorium Komputerowych Systemów PomiarowychGet Acrobat File
*Instrukcje do ćwiczeń w laboratoriach Katedry Automatyki i Metrologii ogłoszenie Get Acrobat File


Programy zajęć, plany odrabiania ćwiczeń itp.
*Laboratorium Metrologii EIST 3.x plan odrabiania ćwiczeńGet Acrobat File
*Laboratorium Metrologii EIST 3.x program ćwiczeńGet Acrobat File

*Laboratorium Metrologii EINS 3.x plan odrabiania ćwiczeńGet Acrobat File
*Laboratorium Metrologii EINS 3.x program ćwiczeńGet Acrobat File


*Laboratorium Wielkości Elektrycznych Mech GL0x plan odrabiania ćwiczeńGet Acrobat File
*Laboratorium Wielkości Elektrycznych Mech GL0x program ćwiczeńGet Acrobat File

Uwaga!!! Decyzją Dziekana utworzono dodatkową, czwartą grupę laboratoryjną oraz dokonano odgórnego podziału studentów na grupy laboratoryjne GL01, GL02, GL03, GL04. Proszę dokonać ponownego podziału na zespoły laboratoryjne (maks. 4 osobowe) i przygotowanie się do zajęć zgodnie z planem odrabiania ćwiczeń w laboratorium PWN.

*Laboratorium PWN EMNS 1.x plan odrabiania ćwiczeńGet Acrobat File
*Laboratorium PWN EMNS 1.x program ćwiczeńGet Acrobat File
*Grupa GL01 lista z dziekanatuGet Acrobat File
*Grupa GL02 lista z dziekanatuGet Acrobat File
*Grupa GL03 lista z dziekanatuGet Acrobat File
*Grupa GL04 lista z dziekanatuGet Acrobat File

*Laboratorium KSP EMST 2.1 ITwE plan odrabiania ćwiczeńGet Acrobat File
*Laboratorium KSP ITwE program ćwiczeńGet Acrobat File


Regulaminy obowiązujące w laboratoriach
*Regulamin BHP w laboratoriach KAM Pobierz BHP Get Acrobat File
*Regulamin odrabiania zajęć w laboratoriach KAM Pobierz Zasady Get Acrobat File


Instrukcje do ćwiczeń w Laboratorium Metrologii

*1. Pomiary multimetryczne prądów i napięć stałych Ćw.1N Get Acrobat File

*3. Wzorcowanie przyrządów pomiarowych Ćw.3 Get Acrobat File

*5. Sprawdzanie jednofazowego licznika energii elektrycznej Ćw.5 Get Acrobat File

*5. Dodatek do Ćw.5. Instrukcja obsługi miernika czasu Ćw.5_miernik_czasu Get Acrobat File

*5. Dodatek do Ćw.5. Przykładowe tabelki do protokołu Ćw.5_tabelki Get Acrobat File

*6. Badania przekładnika prądowego Ćw.6 Get Acrobat File

*7. Pomiary oscyloskopem analogowym Ćw.7 Instrukcja do ćwiczenia Get Acrobat File

*7. Pomiary oscyloskopem analogowym Ćw.7 Instrukcja obsugi oscyloskopu Get Acrobat File

*10. Pomiary techniczne rezystancji Ćw.10 Get Acrobat File

*10. Pomiary techniczne rezystancji Ćw.10 tabelki do protokołu Get Acrobat File

*10. Pomiary techniczne rezystancji Ćw.10 instrukcja do mostka Wheatstone'a Get Acrobat File

*10. Pomiary techniczne rezystancji Ćw.10 instrukcja do omomierza IMI Get Acrobat File

*10. Pomiary techniczne rezystancji Ćw.10 instrukcja do miernika LM-3 Get Acrobat File

*10. Pomiary techniczne rezystancji Ćw.10 Parametry przewodów DY, LY, LgY Get Acrobat File

*11. Pomiary mocy prądu jednofazowego Ćw.11 Get Acrobat File

*13. Pomiary mocy czynnej prądu trójfazowego Ćw.13 Get Acrobat File

*14. Pomiary mocy biernej w układach trójfazowych Ćw.14 Get Acrobat File

*17. Wyznaczanie strat. mag. oraz krzywych magnes. ap. Epsteina 25cm Ćw.17 Get Acrobat File

*17. Wyznaczanie strat. mag. oraz krzywych magnes. ap. Epsteina 25cm Ćw.17, Instrukcja pomocnicza obsługi układu zasilania ap. Epsteina Get Acrobat File

*17. Wyznaczanie strat. mag. oraz krzywych magnes. ap. Epsteina 25cm Ćw.17, Arkusz kalkulacyjny do obliczania napięcia w ap. Epsteina Get Acrobat File

*20. Zastosowania kompensatorów prądu stałego Ćw.20 Get Acrobat File

*25. Pomiary impedancji pętli zwarcia Ćw.25 Get Acrobat File
*25. Pomiary impedancji pętli zwarcia Ćw.25 instrukcja do miernika OMER-1 Get Acrobat File

*25. Pomiary impedancji pętli zwarcia Ćw.25 instrukcja do miernika KYORITSU KEW 6010A Get Acrobat File

*25. Pomiary impedancji pętli zwarcia Ćw.25 instrukcja do miernika MZK-2 Get Acrobat File

*25. Pomiary impedancji pętli zwarcia Ćw.25 przykładowe tabelki do protokołu Get Acrobat File

*26. Badanie wzmacniacza pomiarowego Ćw.26 Get Acrobat File

*32. Pomiary multimetryczne parametrów napięcia zmiennego Ćw.32 Get Acrobat File

*32. Pomiary multimetryczne parametrów napięcia zmiennego Ćw.32 Instrukcja obsługi miernika BM 859 Get Acrobat File

*32. Pomiary multimetryczne parametrów napięcia zmiennego Ćw.32 Instrukcja obsługi miernika METEX M-4650CR Get Acrobat File

*33. Pomiary parametrów dwójników pasywnych metodą trzech woltomierzy Ćw.33 Get Acrobat File

*34. Pomiary wielokrotne Ćw.34 Get Acrobat File

*34. Pomiary wielokrotne Ćw.34 Instrukcja obsługi programu komputerowego Get Acrobat File

*34. Pomiary wielokrotne Ćw.34 Instrukcja obsługi miernika BM 859 Get Acrobat File

*34. Pomiary wielokrotne Ćw.34 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Get Acrobat File

*35. Wspomagane komp. próbkujące pomiary prądu, napięcia, mocy i energii Ćw.35 Get Acrobat File

*36. Wspomagana komputerowo kalibracja przetworników pomiarowych Ćw.36 Get Acrobat File

*36. Wspomagana komputerowo kalibracja przetworników pomiarowych Ćw.36 Instrukcja obsługi przetwornika LUMEL PU81 Get Acrobat File

*36. Wspomagana komputerowo kalibracja przetworników pomiarowych Ćw.36 User's and Service Guide Multimeter Agilent 34405A Get Acrobat File


*Instrukcja do ćwiczenia LV_1 Get Acrobat File

*Instrukcja do ćwiczenia LV_2 Get Acrobat File

*Instrukcja do ćwiczenia LV_3 Get Acrobat File

*Instrukcja do ćwiczenia LV_4 Get Acrobat File

*Instrukcja do ćwiczenia LV_5 Get Acrobat File

*Instrukcja do ćwiczenia LV_6 Get Acrobat File

*Materiały pomocnicze do LV_x DAQ M series User Manual Get Acrobat File

*Materiały pomocnicze do LV_x NI 622x Specification Get Acrobat File

*Materiały pomocnicze do LV_x LabView Getting Started Get Acrobat File

*Materiały pomocnicze do LV_4 Plik Excel z tabelkami LV4 Get Acrobat File

*Materiały pomocnicze do LV_4 Tungsten Resistance as a function of temperature Get Acrobat File


Instrukcje do ćwiczeń w Laboratorium Pomiarów Wielkości Nieelektrycznych

*Instrukcja do ćwiczenia PWN nr 1 Badania tensometrów oporowych Get Acrobat File
*Instrukcja do ćwiczenia PWN nr 3 Pomiary położenia i przem. lin. i kąt. Get Acrobat File
*Instrukcja do ćwiczenia PWN nr 5 Czujniki ciśnienia i pomiary ciśnienia v.1.1 Get Acrobat File
*Dodatek do ćwiczenia PWN nr 5: Czujnik MPX5050 Get Acrobat File
*Dodatek do ćwiczenia PWN nr 5: Manometr cyfrowy MAN SD-30 Get Acrobat File
*Instrukcja do ćwiczenia PWN nr 8 Pomiary prędkości obrotowej Get Acrobat File
*Instrukcja do ćwiczenia PWN nr 2 Pomiary temperatury Get Acrobat File ćw2 teoria Get Acrobat File
*Instrukcja do ćwiczenia PWN nr 6 Pomiar ilości ciepła i badanie ciepłomierza Get Acrobat File
*Dodatek do ćwiczenia PWN nr 6: Obsługa ciepłomierza ISTA Get Acrobat File
*Dodatek do ćwiczenia PWN nr 6: Obsługa ciepłomierza APATOR Get Acrobat File
*Instrukcja do ćwiczenia PWN nr 7 Czujniki przyspieszeń stat. i dynam. Get Acrobat File
*Instrukcja do ćwiczenia PWN nr 9 Pirometria i termowizja Get Acrobat File
*Dodatek do ćwiczenia PWN nr 9: 561_User_Manual_PL Get Acrobat File
*Dodatek do ćwiczenia PWN nr 9: 561_Quick_Reference_Guide_ENG Get Acrobat File
*Dodatek do ćwiczenia PWN nr 9: Ti20_Users_Manual Get Acrobat File
*Dodatek do ćwiczenia PWN nr 9: Ti20_Quick_Reference_Guide Get Acrobat File
*Dodatek do ćwiczenia PWN nr 9: InsideIR_User_Manual_3_0 Get Acrobat File
*Dodatek do ćwiczenia PWN nr 9: Zasady BHP na stanowisku Get Acrobat File

Instrukcje do ćwiczeń w Laboratorium Komputerowych Systemów Pomiarowych:

*Laboratorium KSP ćwiczenie nr 1 Instrukcja do Ćw. nr 1 Get Acrobat File
*Laboratorium KSP ćwiczenie nr 1 zadanie dodatkowe Get Acrobat File
*Laboratorium KSP ćwiczenie nr 2 Instrukcja do Ćw. nr 2 Get Acrobat File
*Laboratorium KSP ćwiczenie nr 2 Dioda BZP620D do Ćw. nr 2 Get Acrobat File
*Laboratorium KSP ćwiczenie nr 2 Miernik HP34401A do Ćw. nr 2 Get Acrobat File
*Laboratorium KSP ćwiczenie nr 3 Instrukcja do Ćw. nr 3 Get Acrobat File
*Laboratorium KSP ćwiczenie nr 3 ADAM-4000 User's Manual Get Acrobat File
*Laboratorium KSP ćwiczenie nr 4 Instrukcja do Ćw. nr 4 Get Acrobat File
*Laboratorium KSP ćwiczenia nr 1, 4 USB6008 Quick Start Get Acrobat File
*Laboratorium KSP ćwiczenia nr 1, 4 USB6008 User Guide Get Acrobat FileMateriały pomocnicze do wykładów

Proszę koniecznie zapoznać się z prawami autorskimi oraz uwagami dydaktycznymi umieszczonymi na początku każdej prezentacji !!! Po zakończeniu każdego cyklu wykładów umieszczone tu materiały pomocnicze są usuwane. Z chwilą rozpoczęcia kolejnego cyklu wykładów sukcesywnie umieszczam kolejne materiały, które każdorazowo poprawiam i uzupełniam o nowe treści, usuwając zbędne i nieaktualne informacje. Dlatego, przygotowując się do zaliczenia przedmiotu, proszę nie korzystać z materiałów pomocniczych z lat ubiegłych, które posiadają inną, już nieaktualną zawartość !!!

Materiały pomocnicze do wykładu METROLOGIA dla EINS (2 sem. po 7 zj.):
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD ME EINS 1-2 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD ME EINS 3-4 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD ME EINS 5-6 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD ME EINS 7-8 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD ME EINS 9-10 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD ME EINS 11-12 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD ME EINS 13-14 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD ME EINS 15 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD ME EINS 16 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD ME EINS 17 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD ME EINS 18 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD ME EINS 19 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD ME EINS 20 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD ME EINS 21 Get Acrobat File

Materiały pomocnicze do wykładu Pomiary Wielkości Nieelektrycznych dla EMNS (7 zjazdów x 2 godz semestr zimowy):
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD PWN EMNS 1 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD PWN EMNS 2 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD PWN EMNS 3 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD PWN EMNS 4 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD PWN EMNS 5 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁADY PWN EMNS 6 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁADY PWN EMNS 7 Get Acrobat File

Materiały pomocnicze do wykładu Pomiary Wielkości Nieelektrycznych dla EMST (15 tyg. x 2 godz. semestr letni):
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD PWN EMST 1 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD PWN EMST 2 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD PWN EMST 3 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD PWN EMST 4 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD PWN EMST 5 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁADY PWN EMST 6,7 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁADY PWN EMST 8,9 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD PWN EMST 10 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD PWN EMST 11 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD PWN EMST 12 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD PWN EMST 13 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD PWN EMST 14 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD PWN EMST 15 Get Acrobat File

Materiały pomocnicze do wykładu Komputerowe Systemy Pomiarowe dla EMST-ITwE (15 tyg. x 2 godz. semestr zimowy):
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD EMST KSP 1 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD EMST KSP 2 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD EMST KSP 3 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD EMST KSP 4 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD EMST KSP 5 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD EMST KSP 6 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD EMST KSP 7 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD EMST KSP 8 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD EMST KSP 9 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD EMST KSP 10 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD EMST KSP 11 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD EMST KSP 12 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD EMST KSP 13 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD EMST KSP 14 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD EMST KSP 15 Get Acrobat File

Materiały pomocnicze do wykładu Komputerowe Systemy Pomiarowe dla EMNS-ITwE (7 zjazdów x 2 godz. semestr letni):
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD EMNS KSP 1 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD EMNS KSP 2 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD EMNS KSP 3 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD EMNS KSP 4 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD EMNS KSP 5 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD EMNS KSP 6 Get Acrobat File
*Prezentacja PowerPoint WYKŁAD EMNS KSP 7 Get Acrobat File